УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Вісник ЛДФА → Положення про Вісник

Положення про вісник ЛДФА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівської державної фінансової академії

проф. П.Буряк
Положення
про періодичний журнал “Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки”
1. Загальні положення


Періодичний журнал “Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки” присвячений висвітленню широкої проблематики досліджень у сфері фінансово-економічної науки, підтримує традиції інтеграції вузівської науки з практикою, сприяє поширенню досвіду наукової, науково-педагогічної та виробничої діяльності, становленню кадрів вищої кваліфікації.

“Вісник ЛДФА” є науково-методичним виданням, зареєстрованим у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення (свідоцтво серії КВ № 4877).

Тематична спрямованість журналу – публікація наукових статей широкого спектру теоретичних і прикладних проблем економіки і фінансів, оглядових і дискусійних статей.

Постановою президії ВАК України № 2/05-5 від 08.06.2005 р. журнал внесено до переліку фахових видань з економічних наук.

Засновником видання є Львівська державна фінансова академія.

Обсяг видання: до 9 умовних друкованих аркушів.

Тираж: 300 примірників.

Періодичність видання журналу – 2 рази на рік.
2. Організація роботи


Для організаційно-видавничої та науково-редакторської підготовки статей до друку вчена рада затверджує головного редактора та редакційну колегію журналу.

Черговий випуск журналу підписує до друку головний редактор на основі рішення вченої ради.

Набір, верстку, макет і друк тиражу здійснює відділ технічних засобів навчання та видавництва під контролем відповідального редактора.

Організаційну роботу щодо авторської участі наукових співробітників, викладачів, представників державних фінансових органів, працівників підприємств і організацій, аспірантів та докторантів здійснює науково-дослідний сектор академії.

Пріоритет при відборі рукописів для публікації в журналі надається матеріалам представників вищих навчальних закладів, наукових установ та державних органів системи Міністерства фінансів України.

Розсилка примірників журналу авторам та за обов’язковими адресами, визначеними ВАК України, проводиться під контролем редакційної колегії.

Кожен автор має право отримати один примірник журналу.

Редколегія розробляє і друкує в кожному числі журналу нормативні вимоги до рукописів під заголовком “До відома авторів”.
3. Обов’язки членів редколегії


Головний редактор забезпечує дотримання тематичної спрямованості журналу, визначає перелік рубрик відповідно до актуальних напрямів сучасних досліджень в сфері фінансово-економічної науки та здійснює загальне керівництво підготовкою та виданням чергових номерів журналу.

Відповідальний редактор журналу формує редакційний портфель рукописів статей відповідно до змісту рубрик і редакційних вимог.

Науковий редактор забезпечує належний фаховий відбір, рецензування і доопрацювання поданих до друку рукописів.

Літературний редактор здійснює літературне редагування мови і стилю поданих до друку рукописів.

Коректор здійснює вичитку верстки кожного номера журналу.
4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Для підготовки журналу до друку члени редколегії забезпечуються необхідною офісною технікою у відділі технічних засобів навчання та видавництва та витратними матеріалами.

Тиражування журналу здійснюється відповідно до вимог Положення про організацію видавничої діяльності в ЛДФА.

Для забезпечення належного якісного рівня організаційно-виробничої та науково-редакційної підготовки журналу до друку для колективу редакторів встановлюється матеріальне заохочення, яке визначається Положенням про надання матеріальної допомоги та преміювання працівників ЛДФА і здійснюється за рахунок економії фонду заробітної плати у вигляді премій за кожен черговий номер журналу.
Проректор з наукової роботи, к.е.н., доц. Альошина Л.Є.

Завідувач науково-дослідним сектором, к.е.н., доц Жмуркевич А.Є.
Юристконсульт Т.Бойкович

Проректор з наукової роботи Л.Альошина

Проректор з НО і ЕР Б.Ярема

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ЛДФА
26 грудня 2005 р. (протокол №3)

Вчений секретар Л.Кривачук