УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Вісник ЛДФА → Порядок відбору

Порядок відбору та рецензування авторських наукових статей для публікації їх у науково-методичному журналі «Вісник львівської державної фінансової академії»

Для забезпечення належного фахового рівня публікацій у журналі "Вісник Львівської державної фінансової академії" редакційна колегія здійснює розгляд статей, їх підготовку до опублікування й видання кожного з номерів журналу у такій послідовності:

 • перевірка дотримання вимог до оформлення та реєстрація статті;
 • попередній розгляд рукопису й направлення його на рецензування членам редколегії або експертної групи;
 • рецензування статті (максимальний термін – 14 днів) і, за наявності зауважень, направлення авторам на доопрацювання;
 • формування чергового номера журналу з доопрацьованих авторами позитивно відрецензованих статей і остаточне затвердження його змісту головним редактором та вченою радою академії;
 • редагування й друкування журналу у видавництві ЛДФА.
 1. Перевірка дотримання вимог до оформлення статті включає визначення відповідності вимогам ВАК України до структури статті та технічним вимогам до оформлення, які висуваються редакційною колегією Вісника.
 2. Попередній розгляд рукопису статті здійснюється науковим або відповідальним редактором журналу і, за наявності позитивного висновку, передається на анонімне рецензування одному з членів редколегії, відповідальному за певний науковий напрям, або за його рекомендацією іншому фахівцеві, який займається дослідженнями у цій сфері, з числа членів експертної групи академії.
  Експертна група формується з числа працівників академії, перелік яких щорічно затверджується вченою радою.
 3. Експерт чи група експертів протягом 14-ти днів проводять рецензування наукового змісту рукопису статті та оформляють експертний висновок встановленої форми, який передають для розгляду відповідальному редактору журналу.
 4. За наявності позитивного експертного висновку та дотримання вимог з оформлення рукопису статті редакційною колегією виноситься рішення про включення публікації до чергового числа журналу. Про прийняте рішення повідомляється авторові.
 5. За умови недотримання вимог щодо оформлення рукопису статті або/та наявності експертного висновку із зауваженнями редакційна колегія відхиляє подану статтю. Відхилені статі авторам не повертається.
 6. З числа відрецензованих та перевірених статей формується черговий номер журналу, який підписується до друку головним редактором за рішенням вченої ради академії.