УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Студентська наукова робота → Положення про студентську наукову роботу

Положення про студентську наукову роботу

1. Загальні положення

Організація науково-дослідної роботи студентів Львівської державної фінансової академії регламентується “Положенням про студентську наукову роботу”, Статутом студентського наукового товариства ЛДФА і безпосередньо організовується кафедрами та радою студентського наукового товариства академії.

Це положення регламентує студентську наукову роботу (СНР), що є складовою частиною діяльності ЛДФА. Вона сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню найобдарованішої молоді.

2. Мета, форми, основні функції 2.1. Наукова робота студентів здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи для поліпшення підготовки кадрів.

Мета студентської наукової роботи, обов’язкової на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях – формувати науковий світогляд, сприяти молодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку. Її ефективність залежить від узгоджуваності всіх компонентів системи професійної підготовки, спрямованості потребно-мотиваційної сфери студента на дослідницький пошук з першого до випускного курсу, особистісного підходу до навчання.

2.2. Участь студентів у науково-дослідній та творчій роботі в академії забезпечується у таких формах:

- науково-дослідна робота, що входить до навчального процесу;

- участь у виконанні науково-дослідних робіт, зокрема в держбюджетній тематиці;

- членство у науковому студентському товаристві ЛДФА;

- участь у роботі студентських наукових гуртків;

- участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах та інших заходах наукового і науково-практичного характеру;

- публікація результатів досліджень у наукових виданнях.

2.2.1. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, виробленню навичок аналізу соціально-економічних явищ та процесів.

2.2.2. Виконання держбюджетної тематики спрямоване на дослідження та розв’язання проблем економіки та функціонування підприємств, установ і організацій, які є замовниками таких робіт. Долучення студентів до науково-пошукової діяльності під час виконання держбюджетних тем забезпечує поширення та запровадження результатів досліджень при написанні курсових, дипломних та наукових робіт, а, отже, їх прикладний характер.

2.2.3. Наукове студентське товариство органічно пов’язане з навчально-виховним процесом в академії. За участі в діяльності НСТ майбутній фахівець привчається до самостійної повсякденної роботи, глибокого аналізу питань, до творчого розв’язання задач та глибшого засвоєння навчальних матеріалів, у нього розвивається та закріплюється низка спеціальних професійних навичок та вмінь, поглиблюються та поповнюються теоретичні знання.

2.2.4. Наукові студентські гуртки (НСГ) організуються при кожній кафедрі і є основною структурною одиницею студентського наукового товариства (СНТ).

Основними завданнями НСГ є:

- залучення до роботи в гуртку студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи, яка ведеться на кафедрі;

- організація науково-дослідної роботи студентів за напрямками діяльності кафедри;

- опанування нових принципів та методів наукових досліджень;

- поглиблене вивчення студентами тематичного матеріалу з обраної дисципліни;

- вироблення рекомендацій для впровадження у практику найкращих наукових результатів, отриманих студентами.

Для виконання поставлених завдань НСГ проводять такі заходи:

- організовують бесіди в академічних групах для залучення студентів до роботи НСГ;

- дають змогу студентам, які виявили бажання займатися науково-дослідною роботою, реалізувати свої вміння;

- щомісячно проводять пленарні засідання з обговоренням результатів наукових робіт, реферативних повідомлень і т. ін.;

- у разі потреби організовують секції для глибшого дослідження вузької, спеціальної проблематики;

- організовують міжкафедральні наукові конференції;

- обирають старосту НСГ.

2.2.5. Проведення студентських олімпіад, конференцій, конкурсів дипломних і курсових робіт є ефективним засобом об’єктивного виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, реалізації творчих здібностей студентів, стимулювання потреби у творчому опануванні знань, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Участь студентів ЛДФА у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській студентській олімпіаді регламентується відповідними Положеннями Міносвіти.

Конкурс студентських наукових робіт проводиться для активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення системи широкого залучення студентів до участі у науково-дослідній діяльності.

Студентська олімпіада відбувається щорічно, щоб виявити, відібрати та підтримати обдаровану студентську молодь, а також для розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, відбору студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та інших заходах наукового характеру.

Витрати на проведення І туру та участь у ІІ турі Олімпіади здійснюються відповідно до кошторису, який передбачає фінансування виготовлення дипломів для переможців, грамот для викладачів й організаторів та інформаційно-методичних матеріалів, преміювання (студентів-переможців, викладачів, які їх підготували до участі в Олімпіаді, організаторів), а також витрати на відрядження студентів та викладачів для участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

2.2.6. Для висвітлення результатів наукових досліджень і пошуків студенти під керівництвом викладачів кафедр публікують наукові статті у журналах, збірниках наукових праць тощо. Наявність таких доробок є вагомим фактором під час розгляду питань щодо нарахування стипендій, преміювання, а також продовження навчання студента в аспірантурі закладу.

2.3. Основними функціями ЛДФА у галузі СНР є:

1) представницька (вивчення, захист, представлення інтересів студентів, що цікавляться науково-дослідною роботою, мають бажання взяти у ній участь);

2) комунікативна(забезпечення комунікативного поля для спілкування, обміну змістовними науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової роботи з обговоренням у колі колег, молодих спеціалістів);

3) інформаційна (забезпечення актуальною науковою та науково-організаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах, науково змістовній інформації);

4) адміністративно-організаційна (підтримка та організаційний супровід наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів);

5) ресурсна (здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки студентських наукових ініціатив та проектів у межах ресурсів, що доступні для організації та у відповідності до паритетного розподілу).

6) просвітницька(здійснення пропагандистської діяльності серед студентів академії для залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії).

3. Організація і контроль

Наукова та науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом викладачів. Безпосередній контроль за науковою роботою студентів здійснює науково-дослідний сектор академії.

В академії функціонує студентське наукове товариство, що є основним осередком студентських ініціатив, зокрема у наукових дослідженнях.

Для підвищення ефективності навчального процесу в академії створено систему стимулів для мотивації творчої діяльності. Найкращих студентів заохочують стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Львівської обласної державної адміністрації, міського голови м. Львова, іменними стипендіями тощо.

Усім зацікавленим особам пропонуємо до розгляду та внесення коректив!