УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Студентська наукова робота → Збірник матеріалів студентсько-аспірантської наукової конференції

Збірник тез наукових доповідей

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Збірник тез наукових доповідей

ХІ Міжвузівська студентсько-аспірантська конференція

21 листопада 2008 року

ЗМІСТ

Особливості функціонування структур фінансової системи України

Байдюк У.В. Реформування банківської системи в умовах євроінтеграції і глобалізації

Баран М.Я. Значення та шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору

Богоніс О.А. Інноваційний розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації

Борис Ю.М. Економічна сутність кредитних відносин в аграрній сфері

Ваврук Б.Р. Роль фінансового контролю в економічному розвитку системи господарювання

Вандич Р.В. Напрями удосконалення механізму адміністрування ПДВ в Україні

Герус Н.І. Лізинг як форма забезпечення матеріально-технічної бази АПК

Гребенюк О.І. Особливості залучення нових клієнтів комерційним банком в умовах фінансової кризи

Григор’єва Я.В. Проблеми забезпечення ефективності конкурентоспроможності підприємства

Грубінка І.І. Сучасність і перспективи фінансової системи України

Дерефінка І. В. Розвиток інфраструктури фінансового ринку в умовах глобалізації економіки України

Дзюрик О.П. Перший державний бюджет у новітній історії України

Дідух Р.В. Захист вкладів учасників як запорука успішного розвитку кредитних спілок

Долбнєва Д.В. Страховий ринок України в умовах глобалізації

Суружів Х.В., Зозуля Л.Л. Проблеми функціонування банківської системи України

Ісак Н.І. Проблеми та перспективи використання міграційного капіталу в Україні

Качмар І.П. Проблеми функціонування фінансової системи України та можливі шляхи їх подолання

Кмицяк М.В. Стан і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

Ковалюк Г.О. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки

Коваль І.А. Інтеграційні завдання України у фінансово-кредитній сфері в умовах фінансової глобалізації

Коваль І.А. Удосконалення практики корпоративного управління в банківських установах

Ковальчук О.В. Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції

Козій М.С. Фінансові аспекти ділової активності підприємств

Костишин У.М. Методика розрахунку економічної ефективності реальних інвестицій

Котовська О.І. Шляхи виходу з фінансової кризи: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Лободяк О.І. Тенденції розвитку та перспективи участі фінансової системи України у світових інтеграційних процесах

Лялюк І.В Необхідність проведення пенсійної реформи в Україні

Максимів Д.Я. Сучасний стан туристичного страхування в Україні

Марченко І.В. Створення інтегрованих структур у фінансово-кредитній сфері та результати їх функціонування в Україні

Матвійчук О.О. Поглиблення співробітництва між Європейським Союзом та Україною

Мельник М.І. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств

Незнановська О.Я. Основні аспекти управління проблемними кредитами

Перетятко А.Я. Проблеми та перспективи розвитку системи вітчизняного медичного страхування

Попадич М.А. Сучасні тенденції діяльності хедж-фондів як лідерів глобальногоінвестиційного середовища

Попович Н.В. Перспективи розвитку банківського страхування в Україні

Река М.Я. Титульне страхування: переваги та бар’єри впровадження в Україні

Рижа Я.Ю. Особливості банківського кредитування фізичних осіб

Саган Т.М. Сучасний стан страхового асистансу в Україні

Саєвич І.Б. Проблеми визначення та класифікації інтегрованих структур у фінансово-кредитній сфері та їх організаційні форми

Салабан Ю.Б. Прибутковість як показник ефективності банківської діяльності

Сеньків К.Р. Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у контексті євроінтеграційних процесів

Сиротич І.М. Спрощена система оподаткування підприємства в сучасних умовах реформування

Сорока Т.В. Зарубіжний досвід діяльності фінансово-кредитних установ та можливості його використання в Україні

Старцун Д.І. Інтеграційні завдання України у фінансово-кредитній сфері в умовах фінансової глобалізації

Стеблецька Ю.І. Екологічне страхування як засіб забезпечення екологічної безпеки країни

Федорович Р.Т. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах

Шевців А.Б. Розвиток і фінансово-кредитне забезпечення підприємництва львівщини

Шептицький І.О. Особливість фінансової і бюджетної системи України

Особливості формування бюджетно-податкової політики в сучасних умовах розвитку економіки

Андрійчук О.С. Особливості касового виконання місцевих бюджетів та напрями його удосконалення

Бабій І.М. Місцеві бюджети як інструмент ресурсного забезпечення місцевого самоврядування

Бень Л.Б. Соціальний захист сімей з дітьми: сучасний стан і напрями покращення

Голинський Ю.О. Стратегія модернізації державного бухгалтерського обліку в Україні

Гусак С.А. Фінансово-кредитний механізм – важливий інструмент ефективноїпідтримки розвитку підприємництва

Коваль Г.В. Напрями реформування податкової системи України на підставі досвіду зарубіжних країн

Лободяк О.І. Необхідність та альтернативні напрями запровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування

Матвійчук О.О. Європейські соціальні стандарти та шляхи їх впровадження в Україні

Матвійчук О.О. Роль податкових органів ДПС України в забезпеченні бюджетних надходжень

Мельник Х.Р. Перспективи реформування податкової системи України

Мерцало А.А. Реформа системи загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійного забезпечення

Мищишин Г.М. Специфіка реалізації європейських стандартів місцевого самоврядування

Охват М.М. Шляхи удосконалення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні

Паньків А.О. Проблеми оподаткування ПДВ в Україні

Пелехатий А.О. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України

Пероганич О.В. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні місцевих бюджетів

Петринка О.П. Непрямі методи визначення податкового зобов’язання: світова практика та особливості застосування в Україні

Пиж О.Л. Податкова система України: сучасні проблеми та шляхи реформування

Река М.Я. Ухилення від сплати податків в Україні

Шевців А.Б. Сутність економічної природи бюджетного дефіциту та його вплив на економіку держави

Шнир С.Ю. Новітні технології як напрям покращення функціонування системи соціального страхування в Україні

Юрків М.Т. Проблеми зміцнення дохідної бази Державного бюджету України

Сучасні аспекти розвитку обліку, аналізу та аудиту в Україні

Андрощук І.П. Деякі аспекти ціни та якості аудиторських послуг

Арич М.І. Класифікація та оцінка виробничих запасів

Балюєва О.В. Удосконалення методики аналізу фінансового стану підприємства за фінансовими коефіцієнтами

Бойко М.В. Внутрішньогосподарський контроль як засіб економічної безпеки підприємства

Бугай Р.М. Необхідність вдосконалення судово-бухгалтерської експертизи

Вересюк С.М. Теоретико-методологічні засади формування облікової політики

Вереш М.В. Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в Україні

Голінка О.Р. Методологія дослідження ефективного використання фінансовихресурсів

Голінка О.Р. Проблеми стандартизації консолідованої фінансової звітності

Грицко Я.А. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень

Джавала М.В. Податковий і фінансовий метод нарахування амортизації основних засобів, наслідки їх відображення в обліку і фінансовій звітності

Жук М.С. Оцінка ризиків в аудиторській діяльності

Корецька З.С. Методи аналізу інноваційної діяльності підприємства для прийняття управлінських рішень

Коростель О.П. Методика аудиту основних засобів

Манчур Л.Я. Перспективні напрями удосконалення обліку доходів і витрат підприємства

Пурська С.І. Стратегія удосконалення методики оцінки ринкової стійкості підприємства

Савчук К.М. Розвиток державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання

Сайко Л.Я. Сучасний стан, проблеми та шляхи підвищення ефективності проведення обов’язкового аудиту в Україні

Сайко В.І., Сайко Б.І Проблемні питання та пріоритети розвитку аудиту в Україні

Тарасенко Ю.О. Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі

Тарканій О.І. Місце екологічних витрат в діяльності підприємства

Тимофіїв С.В. Оцінка ризиків аудиторської діяльності

Ткачишин І.Я. Податковий і бухгалтерський прибуток: особливості розрахунку та оподаткування

Третяк О.Р. Значення внутрішнього аудиту в управлінні підприємством

Фульмес І.І. Особливості бюджетування підприємств

Чвак Н.І. Окремі аспекти планування аудиту за міжнародними стандартами

Чиряник С.В. Проблеми та перспективи комп’ютеризації аудиту в Україні

Чорнило Т.М. Особливості працевлаштування неповнолітніх та студентів в Україні

Пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні

Андрієвська Ю.В. Інвестиційний клімат іпотеки: регіональний аспект

Балагуш І.М. Організація ефективного управління транспортною логістикою

Власюк І.В. Сучасний стан інноваційно-інвестиційної діяльності та перспективи її розвитку в Україні

Драпак М.О. Стан та перспективи розвитку ринку м’яса в Україні та регіонах

Кідик Б.Я. Розвиток підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України

Курило І.Р. Інвестиційний клімат та механізми його покращення

Литвин А.Л. Система фінансового управління підприємством на основі показника економічної доданої вартості (EVA®)

Maksymiw I.O. Genese und Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft Deutschlands

Муховецька С.Ю. Аналіз беззбитковості діяльності для визначення комерційної політики сільськогосподарських підприємств

Овсянецька О.Я. Перспективи використання математичних методів при впровадженні системи збалансованих показників

Огородник Г.З. Теоретичний аналіз змісту поняття «інвестиції»

Пиж О.М. Грейдинг як сучасний інструмент менеджменту

Порада І.В. Нормативно-правові аспекти визнання підприємства суб’єктом малого підприємництва

Сенишин О.С., Огородник Г.З. Оптимізація системи просування товару від виробника до споживача в умовах розвитку ринкової економіки України

Serednytskyi B.A. Hereditary poverty as a negative signal for the future of the ukrainian economy

Скібо С.С. Напрями залучення інвестицій для формування інфраструктури Євро-2012 у Львівській області

Тарканій Г.І. Значення екологічного аудиту у розвитку українського бізнесу

Цястун С.П. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід функціонування та оподаткування

Цястун С.П. Деякі аспекти формування та оподаткування інвестиційної діяльності у СЕЗ

Чабан Г.Я. Інвестиційне кредитування підприємства в Україні

Чиряник С.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність у сфері високих технологій як необхідна умова економічного розвитку держави

Використання математичних моделей та інформаційних технологій у дослідженнях фінансово-економічних проблем

Бабій І.А. Застосування в моделюванні сезонності внутрішнього валового продукту коефіцієнта напруженості сезонної хвилі

Беген Є.І. Порівняльний аналіз індикаторів стану корупції в Україні

Гук Н.С. Математичні підходи до дослідження економічного зростання

Домчак І.Б. Формування експертних груп з використанням економіко-математичних моделей

Курус М.М. Впровадження інформаційних систем на сучасних підприємствах

Пархуць М.В. Основні критерії інформаційної безпеки в автоматизованих системах

Петрицька О.І. Організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності

Плевако М.В. Розрахунок ймовірності банкрутства страхової компанії

Терета Б.О. Застосування методу згладжування часових рядів Хольта-Вінтерса для прогнозування в економіці

Якимюк Т.М. Використання інформаційних технологій в організації роботи обмінних пунктів

Соціально-економічні проблеми України та світу

Андрощук М.В. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні

Артимович Р.П. Мікрокредитування у сфері малого бізнесу

Бобко О.В. Україна в системі міжнародних економічних відносин

Borys Mariya. Global financial crisis and it’s influence upon world’s economy

Борисенко Н.В. Вплив глобалізації на розвиток людського капіталу

Долбнєва Д.В. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва вУкраїні

Кмець З.В. Інвестиції зарубіжних країн в економіку України та їх вплив на конкурентоспроможність продукції

Куций Т.В. Основні соціально-економічні проблеми України

Лапшин І.С. Спекулятивні операції на вітчизняному ринку

Мазярко І.С. Формування інтелектуального капіталу на мікрорівні

Максимів І.О. Зайнятість населення України в умовах реформування економіки

Михалінич І.Є. Проблеми та ризики для економіки України у зв’язку із вступом у СОТ

Мороз К.І. Оцінка розвитку людського капіталу України

Пасерба М.І. Забезпечення ефективної політики розвитку трудового потенціалу

Пенгрин Н.В. Захист банківського сектору економіки України в умовах поглиблення світової фінансової кризи

Петрикевич І.М. Виклики глобалізації та необхідність збереження національної самобутності України

Попович Н.В. Інвестиції в людський капітал: український досвід

Сеньків К.Р. Світові тенденції інноваційних систем та напрями їх імплементації в економіку України

Ситник К.В. Обґрунтування управлінських рішень щодо розвитку системи «витрати-випуск»

Чорней Н.М. Світова фінансова криза та її вплив на український страховий ринок

Шевчук Н.В. Проблеми розвитку в Україні ринку праці на селі

Шевчук А.О. Поведінка домогосподарств на ринку

Шинкаренко К.В. Вітчизняний та зарубіжний досвід податкового регулювання сектору малого підприємництва (МП)

Юрків М.Т. Напрями державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Юрків М.Т. Аналіз олігопольної структури ринку пива в Україні

Ямелинець М.Ю.Досвід реформ Л. Ерхарда для України

Гуманітарні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні

Борисовський В.І. Економічний тероризм як прояв економічної небезпеки держави: форми, наслідки, шляхи подолання

Дубецький О.Є. «Людина-техніка-соціотехносфера» – провідна проблема культурології

Дуда С.І. Глобальні проблеми розвитку людства та особливості трансформації сучасних суспільних відносин стан інформаційного простору

Дулюк Н.В. Врахування економічних закономірностей як необхідна умова прийняття юридичних законів

Костишин Л.О. Перспективи і проблеми інформаційних технологій у просторі культури

Кулинич Х.В., Хом’як І.В. Філософські погляди Григорія Сковороди

Лапшин І.С. Щастя як сенс життя і самогубство як втеча від нього

Михайлович Т.С. Проблеми становлення та розвитку стандартизації вищої освіти в Україні

Пришляк С.З. Соціальні чинники ефективності реклами

Сеник О.П. Мовленнєва компетентність як невід’ємна складова й обов’язкова ознака освіченості та професіоналізму

Суружів Х.В., Зозуля Л.Л. ВІЛ/СНІД як соціальна проблема сучасної України

Турчак Р.Б. Екологічні наслідки техногенних катастроф воєнного характеру: шляхи попередження

Федусь О.М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів

Чумаченко Н.Є. Основні критерії якості вищої освіти

Юрочко С.І. Підтримка культурної галузі як невід’ємна умова загального прогресу суспільства

Яремкевич Х.Р. Індекс сприйняття корупції: методика обчислення та досвід застосування

Стан і динаміка фізичної працездатності студентів

Біляк Ю.В. Історичні аспекти використання плавання як засобу оздоровлення

Буйна Н.В. Про необхідність створення студентської наукової групи з вивчення проблем працездатності студентів ЛДФА

Лапшин І.С. Експрес-аналіз виконання студентами І–ІІІ курсів державних тестів з фізичного виховання

Садловська Ю.О Стан силових якостей у студентів ЛДФА

Стадник О.В. До питання фізкультурної освіти студентів ЛДФА

Стисло М.Б Структура та бюджет вільного часу студенток ЛДФА з різними фізкультурно-спортивними інтересами

Турко О.В. Історичні витоки сучасного олімпізму

Чабан І.М. Дослідження спритності в умовах виконання програмних навантажень з фізичного виховання