УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → кафедра фінансів

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності “Фінанси”. Серед випускників кафедри - висококваліфіковані фахівці в галузі фінансів, які працюють у сфері державного управління, зокрема в системах Державного казначейства, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, Державної контрольно-ревізійної служби, Рахункової палати, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, комерційних банках, страхових компаніях, вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах.

На сьогоднішній день викладацький персонал кафедри складає 29 чоловік. Висококваліфікований колектив кафедри фінансів, який допомагає студентам отримати знання та практичні навики, очолює доктор економічних наук, професор, ректор ЛДФА Буряк П.Ю.

На кафедрі працюють викладачі з великим досвідом педагогічної роботи, а також досвідом практичної роботи у фінансових, податкових органах, страхових організаціях, банківських та бюджетних установах (Буряк П.Ю., Олейнюк Р.Є. – заст. Голови правління АКБ „Дністер”, директор організаційно-аналітичного департаменту, Сафін О.Р. – 1-й заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, Піхоцький В.Ф. – начальник Територіального управління Рахункової палати у Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях ).
Такий склад викладацького колективу кафедри дає можливість на високому рівні й кваліфіковано виконувати як завдання поточного характеру (проведення лекційних, практичних та семінарських занять, контрольних заходів), так і забезпечувати своєчасне складання та якісне оформлення навчально-методичного забезпечення процесу підготовки студентів з предметів, закріплених за кафедрою.

Посилення ролі фінансово-економічної освіти в Україні сприяло розширенню викладання в академії блоку фінансових дисциплін.

На сьогодні викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на факультеті обліку та аудиту і економічної кібернетики. Серед навчальних дисциплін, які читають викладачі кафедри, головне місце посідають дисципліни з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих економічних дисциплін, серед яких: “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий ринок”, “Страхування”, “Банківські операції” тощо.

Поглибленню професійних знань студентів сприяють нові навчальні курси та спецкурси: “Міжнародні валютно-кредитні відносини”, “Ринок фінансових послуг”, “Іпотечне кредитування”, „Валютний ринок та валютні операції” тощо. Всього, згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів викладачі кафедри забезпечують викладання понад 20 дисциплін.
Навчальні дисципліни кафедри фінансів:
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Гроші і кредит
Страхування
Інвестування
Страхові послуги
Фінансовий ринок
Фінансовий аналіз
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Управління фінансовою санацією підприємств
Ринок фінансових послуг
Валютний ринок і валютні операції
Міжнародні валютно-кредитні відносини
Банківські операції
Іпотечне кредитування
Корпоративні фінанси
Біржова діяльність
Фінансовий менеджмент
Основи банківського менеджменту
Фінансовий менеджмент в банку
Сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних вищих навчальних закладів, впроваджуються нові принципи навчання відповідно до вимог Болонської конвенції. Колектив кафедри працює над впровадженням в навчальний процес ефективних форм навчально-виховного процесу (лекцій, семінарських і практичних занять, дискусій, ділових ігор, навчально-виробничих практик). Запроваджено модульно-рейтингову систему оцінки знань студентів, за якою два рази на семестр до початку екзаменаційної сесії проходять проміжні атестації знань студентів.

Оволодівати практичними навичками студентам допомагає навчальна практика. Для кожної дисципліни на кафедрі створено навчально-методичні комплекси, які постійно доповнюються та оновлюються відповідно до впровадження в навчальний процес інноваційних тех¬нологій та вимог роботодавців до практичної підготовки.

Практична їх підготовка заснована на принципах безперервності навчання, послідовності засвоєння ними необхідних прикладних знань та формування фахових навичок.

Практична сторона навчального процесу забезпечується плідним співробітництвом кафедри з державними фінансовими установами: Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією України, Контрольно-ревізійним управлінням України, комерційними банками, страховими компаніями.

Кафедра має позитивний досвід наукової роботи зі студентами, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Починаючи з ІІІ курсу, студенти долучаються до наукової роботи: під керівництвом досвідчених педагогів вони готують курсові роботи, в яких досліджують теоретичні та практичні проблеми фінансів, грошового обігу та кредиту.

Важливим завданням викладачів кафедри фінансів є стимулювання науково-пошукової творчості студентської молоді. Традиційною стала щорічна студентська науково-практична конференція за результатами роботи якої виходять збірники тез доповідей. Студенти приймають активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та міжвузівських студентських конференціях.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою про¬фесійну майстерність у фінансових і кредитних установах, вищих навчальних закладах, а також на курсах підвищення кваліфікації та семінарах у Київському національному економічному університеті, Інституті регіональних досліджень НАН України, тощо. Здобуті за час стажування знання педагоги передають студентам на лекціях та під час практичних і семінарських занять.

Процеси європейської інтеграції вносять нові акценти в розвиток вищої освіти. Тому навчальний процес на кафедрі побудований в контексті постулатів інноваційної моделі розвитку, забезпечення якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури, підвищення мобільності та конкурентоспроможності відповідно до викликів глобалізованого світу.