УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф екон теорії

Кафедра економічної теорії

Історія утворення і функціонування
кафедри економічної теорії

Завідувач кафедри О.Г.Гупало

Кафедра економічної теорії ЛДФА була створена наказом ректора №70-ОД від 27.08.1999 року. Відповідно до цього наказу в її штат увійшли доценти Ю.М.Гончар, О.Г.Гупало, О.В.Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г.Гнатенко, І.В.Грабинська, О.І.Карбовник, Ю.Ш.Опельбаум, М.М.Плотніков, старші викладачі У.Д.Балагурак, Л.П.Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, канд. екон. наук О.В.Стефанишин (1999–2002). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. Від 2003 року завідувачем кафедри працює доцент, канд. екон. наук О.Г.Гупало. З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали професор, д-р екон. наук Г.І.Башнянин, доценти В.В.Прошак, П.І.Островерх.

Колектив кафедри

У 2006/07 навчальному році штат кафедри поповнили доцент, канд. екон. наук В.Г.Дулюк. канд. іст. наук В.В.Юкіш та асистенти С.М.Прокопович, Т.В.Овчиннікова. На сьогодні склад кафедри налічує 10 членів, з яких: доцентів, канд. екон. наук – 4 осіб, канд. екон. наук – 2 осіб, ст. викладачів – 3 осіб і асистентів – 1 особа. Крім цього на кафедрі працює ст. лаборант Н.П.Васильєва. Навчальну діяльність кафедра здійснює на чотирьох факультетах: фінансовому, обліково-економічному, заочному та на факультеті післядипломної освіти та довузівської підготовки. За кафедрою з початку її створення було закріплено викладання семи дисциплін: “Політичної економії”, “Макроекономіки”, “Мікроекономіки”, “Історії економічних учень”, “Міжнародної економіки”, “Політології та соціології”. У 2003/04н.р. між кафедрами економічної теорії та соціально-гуманітарних дисциплін відбувся обмін предметами: на першу перейшла економічна історія, а на другу – політологія та соціологія.

 З 2005/06н.р. на кафедрі започатковано викладання нових дисциплін: “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності” на ІV курсі фінансового та заочного факультетів, а також “Сучасні економічні теорії” для магістрів на V курсі обліково-економічного факультету, і у 2008/09 н.р. “Історія міжнародних відносин” на ІІ курсі фінансового факультету. Навчальні програми цих нових дисциплін уперше в ЛДФА розробили доценти О.Г.Гупало, В.В.Прошак і В.В.Юкіш, які почали їх викладати з того ж навчального року. До того ж, майже всі викладачі кафедри залучені до роботи на підготовчому відділенні академії, де читають лекції і проводять практичні заняття з учнями підготовчих курсів. Для проведення вступних випробувань в академії викладачі кафедри підготували навчальний посібник “Тести і задачі для перевірки знань з основ економіки”.

Основні друковані видання кафедри


Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри її члени підготували і видали навчальні посібники з предметів “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”, “Мікроекономіка”, “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності” (автори – П.Ю.Буряк, О.Г.Гупало).

Доцент М.М.Плотніков підготував і видав два навчальних посібники, один з предмета “Політична економія. Основи економічної теорії” та з предмета політологія – “Демократія та держава. Креативно-синергетичний підхід досліджень проблеми”.

Доцент О.І.Пікулик брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань навчального посібника “Вступ до економічної теорії”. Кафедра і надалі планує видання навчальних посібників з інших дисциплін, які закріплені за нею.

Крім видання навчальних посібників кафедра розробляє навчальні плани і робочі програми з усіх своїх дисциплін, які щорічно переглядає і вносить зміни. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи з різних дисциплін. Так, зокрема, доцент О.Г.Гупало створив “Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з “Політичної економії” для студентів факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки. Аналогічні рекомендації з предмета “Мікроекономіка” склав доцент В.В.Прошак. Старші викладачі кафедри У.Д.Балагурак і Л.П.Ковтун розробили тестові завдання для модульного контролю з мікроекономіки. Доцент О.І.Пікулик підготувала методичну розробку “Тестові завдання і задачі з курсу “Політична економія”. На кафедрі створений рукописний фонд лекцій з усіх її дисциплін та його електронний варіант, до якого за допомогою Інтернету мають доступ усі студенти академії. Щорічно викладачі кафедри розробляють програму комплексного державного екзамену з економічної теорії та готують екзаменаційні білети до нього. Кафедра академії постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з кафедрами економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного лісотехнічного університету України, Львівського державного аграрного університету, Львівської комерційної академії, Львівським банківським інститутом та іншими ВНЗ нашого регіону. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, залученні провідних фахівців із навчальних закладів до проведення комплексного державного екзамену з економічної теорії, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.

Науково-дослідна робота кафедри до 2005 року була тісно пов'язана з темою “Актуальні проблеми соціального захисту населення в умовах перехідної економіки України”. Особливу увагу в наукових дослідженнях члени кафедри приділяли розвиткові національного інтелектуального потенціалу як засобу підвищення конкурентоспроможності економічно активного населення на національному ринку праці. Світові тенденції інтелектуалізації праці вимагають ефективного використання трудового потенціалу людей, який за своєю структурою і професійним складом спроможний задовольнити великі потреби української економіки.

Результати наукових досліджень з цієї теми знайшли своє відображення у захисті кандидатської дисертації в 2002 році викладача кафедри В.В.Прошака на тему “Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації України”, а також у доповідях викладачів кафедри на трьох міжнародних та п'яти загальноукраїнських наукових конференціях, майже в двадцяти наукових статтях та трьох навчальних посібниках – “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка” і “Вступ до економічної теорії”.

З 2008 року колектив кафедри став вивчати нову науково-дослідну тему: “Державна політика у сфері соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації” (термін закінчення 2012 р.), яка є продовженням попередньої теми й охоплює значно ширше коло питань у цій сфері. З цієї тематики підготовлено й опубліковано вже 5 статей, а результати дослідження апробовані на трьох наукових конференціях.

З часу створення кафедри (а це всього 10 років) підготували і успішно захистили три кандидатські дисертації доценти І.В.Грабинська (2000 р.), В.В.Прошак (2002 р.), ст. викладач Т.В.Овчиннікова (2008 р.). Опубліковано понад 30 наукових статей у різних фахових журналах, видано 5 колективних навчальних посібників і два одноосібних. Завідувач кафедри Гупало Олег Григорович працює над докторською дисертацією. Він має найбільше публікацій з-поміж інших членів кафедри – понад 70, з них 7 навчальних посібників, зокрема два одноосібних. Він узяв участь у 12 науково-теоретичних конференціях, з яких 8 міжнародні. Провідними фахівцями кафедри є доценти, канд. екон. наук В.Г.Дулюк, О.І.Пікулик, В.В.Юкіш Ветеранами нашого навчального закладу є досвідчені, кваліфіковані викладачі кафедри У.Д.Балагурак і Л.П.Ковтун, які працюють у ньому понад 30 років. Душею колективу кафедри є старший викладач О.І.Кулик і асистент С.М.Прокопович, які працюють над кандидатськими дисертаціями. При кафедрі з моменту її створення працює студентський науковий гурток, керівником якого є старший викладач канд. екон. наук Т.В.Овчиннікова. Члени цього гуртка беруть активну участь у проведенні щорічних студентсько-аспірантських наукових конференцій, забезпечуючи на цих конференціях роботу окремої секції. Усі викладачі кафедри є науковими керівниками щонайменше двох-трьох студентських наукових робіт.

Перелік публікацій за 2000–2008 рр.

Кафедра економічної теорії

Завідувач кафедри – О. Г.Гупало, доцент, кандидат економічних наук

1. Балагурак Уляна Дмитрівна – старший викладач

2. Гнатенко Юрій Григорович – кандидат економічних наук

3. Дулюк Валентин Григорович – доцент, кандидат економічних наук

4. Ковтун Лариса Павлівна – старший викладач

5. Кулик Орест Іванович – старший викладач

6. Овчиннікова Тетяна Володимирівна – старший викладач, кандидат економічних наук

7. Пікулик Оксана Іванівна – доцент, кандидат економічних наук

8. Прокопович Степан Михайлович – асистент

9. Юкіш Володимир Володимирович – доцент, кандидат історичних наук

У.Д.Балагурак

1. Балагурак У.Д., Ковтун Л.П., Опельбаум Ю.Ш. З досвіду застосування елементів регресійного аналізу у викладанні економічної теорії // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. Науковий збірник / За ред. З.Г.Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 554.

2. Макроекономіка: Навч. посібник / П.Ю. Буряк – керівник авторського колективу та науковий редактор, О.В.Стефанишин, Л.Л.Цимбал, У.Д.Балагурак та ін. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 33–56.

3. Стеблій Г.Я., Балагурак У.Д. Нова еколого-економічна стратегія фінансування охорони довкілля в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2005. – № 6. – С. 286–292.

4. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. О.Г. Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 37–57.

5. Балагурак У.Д., Ковтун Л.П. Фінансове планування підприємств в умовах вільного ринку // ІV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції» Львів, 19–20 жовтня 2007 р. – Львів, 2007. – С.149–151.

6. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 47–58.

7. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г.Гупала. – Львів, ЛДФА, 2007. – С. 45–56.

6. П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. Стасюк. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – С. 189–254.

Ю.Г.Гнатенко

1. Гнатенко Ю.Г. Особливості наповнення місцевих бюджетів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. (Щорічник наукових праць). – Вип. XІІ / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2000.

2. Макроекономіка: Навч. посібник / П.Ю.Буряк – керівник авторського колективу та науковий редактор, О.В.Стефанишин, Л.Л.Цимбал, У.Д.Балагурак та ін. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 56–89.

3. Гнатенко Ю.Г. Бізнес-прогнозування і логічна інтерпретація ймовірності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (щорічник наукових праць). – Вип. 2 (ХХХІІІ) / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2002. – С. 341.

4. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 253–280.

5. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г. Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 59–73.

6. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г.Гупала. – Львів, ЛДФА, 2007. – С. 57–71.

7. П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало, І.В. Стасюк. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – С. 255–296.

О.Г.Гупало

1. Гупало О.Г. Про реформування системи охорони здоров'я України в умовах обмеженого фінансування // Гуманітарний вісник. – Львів: Львівський державний фінансово-економічний інститут, 2000. – С. 70–74.

2. Гупало О.Г. Страхова медицина в Україні: за і проти // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (щорічник наукових праць). – Вип. ХІІ. Ч. 1 / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2000. – С. 281–284.

3. Гупало О.Г. Про необхідність вдосконалення оплати праці в галузі освіти // Вісник Львівського державного фінансово-економічного інституту: збірник наукових статей. Економічні науки. – 2001. – № 2. – С. 67–70.

4. Макроекономіка: Навч. посібник / П.Ю. Буряк – керівник авторського колективу та науковий редактор, О.В.Стефанишин, Л.Л.Цимбал, У.Д.Балагурак та ін. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 160–183.

5. Гупало О.Г. Стан і перспективи розвитку підприємництва у сфері послуг України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (щорічник наукових праць). – Вип. 2 (ХХХІІІ) / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2002. – С.177–179.

6. Гупало О.Г. До питання вивчення економічної теорії у ВНЗ України // Вісник Львівського державного фінансово-економічного інституту: збірник наукових статей. Економічні науки. – 2003. – № 4. – С. 174–176.

7. Гупало О.Г. Власність і розподіл: їх взаємодія і соціальна справедливість // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. (Збірник наукових праць) / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2004. – Вип. 6. (L) – С. 222–226.

8. Гупало О.Г. До питання взаємодії власності, виробництва і розподілу // Вісник ЛДФА: економічні науки. – 2005. – № 6. – С. 206–211.

9. Гупало О.Г. Вплив конкуренції на розвиток підприємництва // Вісник ЛДФА: економічні науки. – 2005. – № 8. – С. 193–196.

10. Гупало О.Г. Підприємництво чи бізнес? // Вісник ЛДФА: економічні науки. – 2006. – № 10. – С. 102–106.

11. Гупало О.Г. Підприємництво як механізм використання економічних ресурсів // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія економічна. – 2006. – № 35. – С. 120–124.

12. Гупало О.Г., Дулюк В.Г. Взаємодія аграрного і грошового ринків у сфері сільськогосподарського виробництва // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2006, вип. 16.7. – С. 160–166.

13. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 6–36, 58–141, 162–204, 253–314.

14. Гупало О. Деякі дефініції в сучасній економічній теорії // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2007. Вип. 37(1). С. 364–367.

15. Гупало О.Г. Деякі аспекти макроекономічної політики України на вітчизняному фінансовому ринку // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – Вип. 1. (63) – С. 51–55.

16. Гупало О., Юкіш В. Трактування у «Зеленій книзі» проблем народного самоврядування та їх трансформація в сучасній українській практиці // ХХІ СТОЛІТТЯ: АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ТРЕТЯ СВІТОВА ТЕОРІЯ. Матеріали Шостої міжнародної науково-теоретичної конференції. 8–9 червня 2007 р. м.Київ // Книга І. – К.: Фенікс, 2007. – С. 190–194.

17. Гупало О. Соціальна справедливість у відносинах власності, виробництва та розподілу// ХХІ СТОЛІТТЯ: АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ТРЕТЯ СВІТОВА ТЕОРІЯ. Матеріали п'ятої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26–27 травня 2006 р. м. Київ // Книга ІІІ. Економічні аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства. – К.: Фенікс, 2006. – С. 63–68.

18. Гупало О.Г. Проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах євроінтеграції // ІV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції» Львів, 19–20 жовтня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 210–213.

19. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 87–102.

20. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г.Гупала. – Львів, ЛДФА, 2007. – С. 85–100.

21. Буряк П.Ю, Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 336 с.

22. Гупало О.Г., Дулюк В.Г. Вплив держави на взаємодію аграрного та грошового ринків // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2007. – № 12. – С.213–219.

23. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І. В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – С. 13–333, 336–367.

24. Гупало Олег. Іноземні інвестиції на фінансовому ринку України – нові виклики для вітчизняної економіки // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. Частина 1. – Рівне, 2008. – С. 185–189.

25. Буряк П.Ю, Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник. – 2-ге вид., допов. - К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 352 с.

26. Гупало О.Г. Інтеграція України до ЄС – шанси і ризики для національної економіки // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 квітня 2008 року м. Київ. – К.: Університет економіки та права “Крок”. 2008. – С. 24–27.

27. Гупало О.Г., Овчиннікова Т.В., Юкіш В.В. Аналіз стану людського капіталу в аграрному виробництві (за матеріалами АПК Львівської області) // Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 17–18 квітня 2008 р. м.Кам'янець-Подільський. – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 346–349.

28. Гупало О.Г. Україна на шляху європейської інтеграції – перспективи та загрози для її соціально-економічного розвитку // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2008. – № 14. – С.107–111.

29. Гупало О.Г., Худоба М.І. Глобалізація та її виклики для соціально-економічного розвитку України // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія” Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Вип. 5(19). Частина 1. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2008. – С.170–177.

В.Г.Дулюк

1. Дулюк В.Г., Лех Г.А., Лисюк О.В. Можливості розвитку сільського господарства в Україні за існуючих аграрних відносин // Збірник матеріалів міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. – Львів: Ліга-Прес, 2006. - С.105.

2. Гупало О.Г., Дулюк В.Г. Взаємодія аграрного і грошового ринків у сфері сільськогосподарського виробництва // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: Укр.ДЛТУ. – 2006, вип. 16.7. – С. 181–188.

3. Дулюк В.Г., Лех Г.А., Лисюк О.В. Проблеми реформування аграрних відносин (на прикладі Львівської області) // Наук. вісн.: збірн. наук.-техн. пр.– Львів: Укр. ДЛТУ, 2006.–Вип. 16.2. – С. 181–187.

4. Дулюк В.Г. Інституційні засади участі фінансової системи України в євроінтеграційних процесах // ІV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції» Львів, 19–20 жовтня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 100–102.

5. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 22–27.

6. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г.Гупала. – Львів, ЛДФА, 2007. – С. 20–25.

7. Гупало О. Г., Дулюк В. Г. Вплив держави на взаємодію аграрного та грошового ринків // Вісник Львівської державної фінансової академії: Зб. наук. пр. Економічні науки / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2007. – № 12. – С. 213–219.

8. Дулюк В.Г., Лисюк О.В. Удосконалення системи оподаткування земель сільськогосподарського призначення // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 11–13 квітня 2007 р. м. Черкаси. – Черкаси, 2007. – С. 44–47.

9. Дулюк В.Г. Можливості розвитку сільського господарства України в сучасних умовах господарювання // Проблеми соц.-екон. розвитку України: теорія і практика: збірник тез доповідей. – Львів: ІППТ при Нац. унів. “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – С. 25–27.

10. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І. В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – С. 97–188.

11. Дулюк В.Г. Завдання розвитку української економіки, враховуючи тенденції світової глобалізації // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: Збірн. матер. ІІІ міжвуз. наук. техн. конф. наук. пед. пр. (Львів, 18–19 березня 2008 р.). – Львів: ІППТ при Нац. унів. “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – С. 114.

12. Дулюк В.Г., Юкіш В.В. Деякі прогнози щодо впливу глобалізаційних процесів на трансформацію аграрної економіки України // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: Збірн. матер. ІІІ міжвуз. наук.-техн. конф. наук. пед. пр. (Львів, 18–19 березня 2008 р.). – Львів: ІППТ при Нац. унів. “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – С. 127.

Л.П.Ковтун

1. Балагурак У.Д., Ковтун Л.П., Опельбаум Ю.Ш. З досвіду застосування елементів регресійного аналізу у викладанні економічної теорії // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні: Науковий збірник / За ред. З.Г.Ватаманюка. – Львів, Інтереко, 2001. – С. 554.

2. Макроекономіка: Навч. посібник / П.Ю. Буряк – керівник авторського колективу та науковий редактор, О.В. Стефанишин, Л.Л. Цимбал, У.Д. Балагурак та ін. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 205–241.

3. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 142–153.

4. Балагурак У.Д., Ковтун Л.П. Фінансове планування підприємств в умовах вільного ринку // ІV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції» Львів, 19–20 жовтня 2007 р. – Львів, 2007. – С.149–151.

5. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 27–46.

6. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г.Гупала. – Львів, ЛДФА, 2007. – С. 25–44.

7. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – С. 31–96.

О.І. Кулик

1. Кулик О.І. З історії розвитку поземельного кредиту на українських землях в умовах вільного підприємництва // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації (щорічник наукових праць). – Вип. ХІІ. Ч. 2 / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2000. – С. 218–224.

2. Кулик О.І. Економічне виховання студентів в умовах формування в Україні ринкових відносин // Стан і проблема трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період. – Хмельницький, 2003. – С. 345–349.

3. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 281–314.

4. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 82–86.

5. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г.Гупала – Львів, ЛДФА, 2007. – С. 80–84.

Т.В.Овчиннікова

1. Овчиннікова Т.В. Лідерство як чинник управлінського впливу на трудовий колектив // Матеріали Третьої Міжнародної студентської конференції (28–30 жовтня 2003 р.) "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК". – Львів: Видавництво Львівського державного аграрного університету, 2003. – С. 260–262.

2. Овчиннікова Т.В. Особисті якості сучасного керівника та методи його впливу на трудовий колектив // Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень ′2003". – Т.11: Політологія. Соціологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 26–29.

3. Овчиннікова Т.В. Керівник структурного підрозділу АПК – харизматичний лідер // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 травня 2004. – Київ: Видавництво КНЕУ, 2004. – С. 259–263.

4. Овчиннікова Т.В. Суперечливість ситуацій в ході прийняття управлінських рішень // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу 2004". – Т.56: Соціологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 6–9.

5. Овчиннікова Т.В.Соціально-психологічні ролі спеціаліста та можливості їх реалізації у процесі управлінської діяльності // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Видавництво Львівського державного аграрного університету, 2004. – №11(2). – С. 208–211.

6. Овчиннікова Т.В. Соціально-психологічні якості керівника та мотиваційна сфера їх реалізації // Вісник ХНАУ: Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія "Економіка АПК і природокористування". Сталий розвиток аграрного сектора економіки. – Харків: Видавництво Харківського Національного аграрного університету, 2004. – №3. – С. 157–162.

7. Овчиннікова Т.В. Нове економічне та економіко-екологічне мислення як важливі чинники успішного підприємництва // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Видавництво Львівського державного аграрного університету, 2005. – №12. – С. 204–208.

8. Овчиннікова Т.В. Актуальні напрями інвестування управлінської діяльності в агропромислових підприємствах // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент". – Суми: Видавництво Сумського Національного аграрного університету, 2006. – Вип. 3–4 (20-21). – С. 197–201.

9. Овчиннікова Т.В. Еволюція теорії менеджменту в українській економічній думці як процес пошуку ефективних методів управління людською діяльністю // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – № 570. – С. 47–52.

10. Овчиннікова Т.В. Формування нової організаційної культури агропідприємства як ефективний метод сучасного менеджменту // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Видавництво Львівського державного аграрного університету, 2007. – №14(2). – С. 202–206.

11. Овчиннікова Т.В. Реструктуризація колективу агропідприємства з метою досягнення його стратегічної мети // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – Львів: Видавництво Львівської державної фінансової академії, 2007. – № 13. – С.160–166.

12. Овчиннікова Т.В. Управління структурними змінами в колективах агроформувань відповідно до змін зовнішнього середовища та стратегії діяльності (за матеріалами ПАФ «Рудківці» Жидачівського району Львівської області) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 605. – С. 25–32.

13. Овчиннікова Т.В. Делегування повноважень керівником агропідприємства як ефективний засіб формування команди лідерів // Проблеми соціально-економічного розвитку України: теорія і практика: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 18 грудня 2007 р.: тези допов. – Львів, 2007. – С. 27–29.

14. Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В. Застосування теорії ситуаційного лідерства в практиці управління персоналом агрофірми (на прикладі ПАФ ім. І. Франка Миколаївського району Львівської області) // Сутність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–24 листопада 2007 р.:тези доповіді. – К., 2007. – С. 77–80.

15. Овчиннікова Т.В. Використання соціально-психологічних методів управління в сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Львівської області): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Т.В.Овчиннікова. – Львів, 2008. – 20 с.

16. Овчиннікова Т.В. Залежність внутрішніх змін в агропідприємствах від умов зовнішнього середовища // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор П.Ю.Буряк. – Львів: ЛДФА, 2008. – № 14. – С. 85–92.

17. Гупало О.Г., Овчиннікова Т.В., Юкіш В.В. Аналіз стану людського капіталу в аграрному виробництві (за матеріалами АПК Львівської області) // Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 17–18 квітня 2008 р. м.Кам'янець-Подільський. – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 346–349.

О.І.Пікулик

1. Карбовник О. Проблеми фінансування діяльності вітчизняних акціонерних товариств за сучасних умов // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації (щорічник наукових праць). – Випуск ХІІ / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2000. – С. 224–229.

2. Карбовник О.І. Особливості приватизації в Україні // Вісник Львівського державного фінансово-економічного інституту: збірник наукових статей. Економічні науки. – 2001. – №1. – С. 64–66.

3. Карбовник О.І. Оцінка результатів ефективності великої приватизації в Україні // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. З серії: Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – 2001. – Спец. вип. 8. – С. 194–197.

4. Макроекономіка: Навч. посібник / П.Ю.Буряк – керівник авторського колективу та науковий редактор, О.В.Стефанишин, Л.Л.Цимбал, У.Д.Балагурак та ін. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 137–160.

5. Карбовник О.І. Про деякі підсумки приватизації в Україні // Вісник Львівського державного фінансово-економічного інституту: збірник наукових статей. Економічні науки. – 2003. – № 4. – С. 104–106.

6. Пікулик О. Стан та перспективи розвитку підприємств акціонерної власності в економіці України // Вісник Львівської державної фінансової академії: економічні науки. – 2004. – №5. – С. 64–70.

7. Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2005. – 408 с.

8. Вступ до економічної теорії. Підручник / За ред. З.Ватаманюка, О.Пікулик, Н.Гнатюк (тести). – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – С. 438–499.

9. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 205–233.

10. Пікулик О.І. Інвестиційна привабливість економіки України в умовах євроінтеграції // ІV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції» Львів, 19–20 жовтня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 189–191.

11. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г.Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 6–22.

12. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г.Гупала. – Львів, ЛДФА, 2007. – С. 4–20.

13. Вступ до економічної теорії. Підручник / За ред. З. Ватаманюка. О. Пікулик, Н. Гнатюк (тести). – Львів: «Новий Світ – 2000», 2007. – С. 438–499.

14. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В.. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – С. 297–332.

15. Пікулик О.І. Напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор П.Ю.Буряк – Львів: ЛДФА, 2008. – № 14. – С.140–146.

С.М.Прокопович

1. Прокопович С.М. Основні чинники, що впливають на валютний курс гривні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 18. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 238–243.

2. Прокопович С.М. Аналіз факторів, що впливають на валютний курс гривні // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 18–20 жовтня 2006 р. – Черкаси:ЧБІ УАБС НБУ, 2006. – С. 26–27.

3. Прокопович С.М. Основні фактори, що визначають пріоритети валютно-курсової політики Національного банку України // Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень: Наук.-практ. конф., Київ, 23–24 берез. 2006. У 2-ох ч. / Редкол.: І.Я. Чугунов та ін. – К.: НДФІ, 2006. – С. 98–103.

4. «Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки»: Навчальний посібник / За ред. О.Г. Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 96–103.

5. Прокопович С.М. Стратегічні завдання валютно-курсової політики Національного банку України // Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних умовах. Наук.-практ. конф., Київ, 23 берез. 2007. / Редкол.: І.Я. Чугунов та ін. – К.: НДФІ, 2007.

6. Тестові завдання для перевірки знань учнів з предмета «Основи економіки». Навчальний посібник / За ред. О.Г. Гупала. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – С. 73–78.

7. Типові тестові завдання з предмета “Основи економіки” / За ред. О.Г. Гупала. – Львів: ЛДФА, 2007. – С. 71–76.

В.В.Юкіш

1. Юкіш В.В. “Нова ера” в українсько-польських відносинах (суспільно-політичні відносини через призму газетних публікацій) // Зб. наук. б-ки ім. Стефаника. – Львів, 2000. – С. 67–79.

2. Юкіш В.В. Словник соціологічних термінів: Короткий словник соціологічних термінів для студентів. – Львів, 2000. – 67 с.

3. Юкіш В.В. Соціальні зміни та їх перспективи на селі // Наукова конференція “Проблеми АПК в Україні: стан і перспективи”: Тези доповіді. – Львів, 2000. – С. 292–295.

4. Політологія: Методичні рекомендації для самостійної роботи. – Дубляни, 2001. – 32 с. (співавт.).

5. Соціологія: Методичні рекомендації для написання рефератів. – Дубляни, 2001. – 29 с. (співавт.).

6. Соціологія: (Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів усіх форм навчання. – Львів, 2001. – 24 с. (співавт.).

7. Юкіш В.В. Вплив політичної доктрини католицизму на формування світоглядних основ Української греко-католицької церкви // Історія релігій в Україні: Праці ХІ міжнародної наукової конференції. (Львів, 16–19 травня 2001 р.). Кн. ІІ. – Львів, 2001. – С.217–222.

8. Юкіш В.В. Державницькі теорії в Західній Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці викладачів гуманітарної кафедри ЛДАУ. – Львів, 2001. – С. 51–54.

9. Юкіш В.В. Особливості українсько-польських взаємовідносин на заключному етапі Другої світової війни // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 212–217.

10. Юкіш В.В. Порівняльний аналіз ідеології державотворення в народницькій та націоналістичній політичній думці України міжвоєнного періоду // Аграрна освіта і наука на початку третього тисячоліття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18–21 вересня 2001 р. Т. 2. – Львів, 2001. – С. 417–420.

11. Юкіш В.В. Соціально-професійна структура робітників сільського господарства України (60–80-ті рр. ХХ ст.) // Наукові праці викладачів гуманітарної кафедри ЛДАУ. – Львів, 2001. – С. 29–33. (співавт.).

12. Юкіш В.В. Становище українського і польського народів у Східній Галичині на рубежі ХІХ–ХХ ст. // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 133–136. (співавт.).

13. Політологія (Навчально-методичний комплекс). – Львів, 2002. – 90 с. (співавт.).

14. Психологія управління (навчально-методичний комплекс). – Львів, 2002. – 54 с. (співавт.).

15. Юкіш В.В. Бойова та ідеологічна діяльність ОУН-УПА на Долинщинні // Болехівський мартиролог. – Івано-Франківськ-Долина. – 2002. – С. 83–92. (співавт.).

16. Юкіш В.В. Взаємодія релігії та політики в житті українського суспільства // Історія релігій в Україні: Праці ХІІ міжнародної наукової конференції. (Львів, 18–22 травня 2002р.). Ч. 2. – Львів, 2002. – С. 162–169.

17. Юкіш В.В. Словник термінів і понять з політології: Короткий навчальний словник термінів і понять з політології. – Львів, 2002. – 108 с.

18. Соціологія (Навчально-методичний комплекс). – Львів, 2003. – 110 с. (співавт.).

19. Юкіш В.В. Ідеологія українського націоналізму про людину як найвищу суспільну цінність // Державність. – 2003. – № 3. – С. 28–34.

20. Юкіш В.В. Словник соціологічних термінів: Короткий навчальний словник соціологічних термінів для студентів. – Вид. 2-ге, доп. –Львів, 2003. – 69 с.

21. Конфліктологія: управління конфліктами в організаціях: навчально-методичний комплекс. – Львів, 2004. – 138 с. (співавт.).

22. Юкіш В.В. Звуження мотиваційної сфери керівника підрозділу АПК в перехідних умовах // Науковий потенціал світу 2004: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції 1–15 листопада 2004 р. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 12–16.

23. Юкіш В.В. Мотиваційна структура лідерства // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19–20 травня 2004 р.) – Київ, 2004. – С. 430–436.

24. Юкіш В.В. Реальне становище та експансіоністські наміри російської православної церкви в Україні // Історія релігій в Україні: матеріали ХІV міжнародної наукової конференції. (Львів, 11 травня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 152–158.

25. Юкіш В.В. “Чорний” PR у виборчій кампанії Президента України у 2004 році // Наука і освіта.– Дніпропетровськ. – 2005. – С. 32–39.

26. Юкіш В.В. Націоналістичний рух на Львівщині у першій половині 50-х років ХХст.// Галичина. – Івано-Франківськ. – 2005. – №3 – С. 132–143.

27. Юкіш В.В. Економічні питання в програмі молодіжного націоналістичного руху в західних областях України у 40–50-х роках ХХ ст. // Вісник ЛДАУ: економічні науки. – 2006. – № 14. – С. 76–84. (співавт.).

28. Юкіш В.В. Історія становлення економічної науки управління людськими ресурсами в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2006. – № 38. – С.104–116.

29. Юкіш В.В. Використання «чорних» PR–технологій у виборчій кампанії Президента України у 2004 р. та роль РПУ МП у цьому процесі // Історія релігій в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції 16–18.05.2006 р., м. Львів. – 2006. – С. 136–145.

30. Гупало О., Юкіш В. Трактування у «Зеленій книзі» проблем народного самоврядування та їх трансформація в сучасній українській практиці // ХХІ СТОЛІТТЯ: АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ТРЕТЯ СВІТОВА ТЕОРІЯ. Матеріали Шостої міжнародної науково-теоретичної конференції. 8–9 червня 2007 р. м.Київ // Книга І. – К.: Фенікс, 2007. – С. 190–194.

31. Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В. Застосування теорії ситуаційного лідерства в практиці управління персоналом агрофірми (на прикладі ПАФ ім. І. Франка Миколаївського району Львівської області) // Сутність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–24 листопада 2007 р.:тези доповіді. – К., 2007. – С. 77–80.

32. Юкіш В.В. Туган-Барановський про роль людського чинника в економічному житті // Проблеми соціально-економічного розвитку України: теорія і практика – матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 18 грудня 2007 р. тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 141–142.

33. Юкіш В.В. Мова та її роль у релігійному житті сучасного українського суспільства // Історія релігії в Україні: матеріали ХVІІ міжнародної наукової конференції 15–17.05 2008р. – Львів, 2008. – С. 376–384.

34. Юкіш В.В. Деякі прогнози щодо впливу глобалізаційних процесів на трансформацію аграрної економіки України // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції ПІПГ при НУ “Львівська політехніка”, 8–9. 04.2008 р. – Львів, 2008. – С. 37–38.

35. Гупало О.Г., Овчиннікова Т.В., Юкіш В.В. Аналіз стану людського капіталу в аграрному виробництві (за матеріалами АПК Львівської області) // Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 17–18 квітня 2008 р. м.Кам'янець-Подільський. – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 346–349.

36. Юкіш В.В. Розвиток керівництва в ефективне лідерство у невеликих соціальних та виробничих колективах // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор П.Ю.Буряк – Львів: ЛДФА, 2008. – № 14. – С. 93–99.

37. Дулюк В.Г., Юкіш В.В. Деякі прогнози щодо впливу глобалізаційних процесів на трансформацію аграрної економіки України // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: Збірн. матер. ІІІ міжвуз. наук.-техн. конфер. наук. пед. пр. (Львів, 18–19 березня 2008 р.). – Львів: ІППТ при Нац. унів. “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – С. 127.

Європейська та євроатлантична інтеграція

З вересня 2006 року кафедра економічної теорії започаткувала викладання нового курсу “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності“. Для його методичного забезпечення підготовлена навчальна та робоча програми, складені завдання для модульного контролю, підготовлено та видано з грифом Міністерства освіти і науки України навчальний посібник за цією ж назвою (автори П.Ю. Буряк, О.Г. Гупало), 1-ше видання у 2007 році; 2-ге доповнене – у 2008 році. У червні 2008 року доцент О.Г. Гупало та кандидат економічних наук Т.В. Овчиннікова взяли участь у семінарі “Проблеми та перспективи європейської інтеграції”, який проводила Академія фінансового управління Міністерства фінансів України в електронно-дистанційній формі. Цього ж місяці (17.06.08) на базі Львівського національного університету ім. Івана Франка відбувся міжнародний інтерактивний семінар “Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні”, в якому взяли участь доценти кафедри економічної теорії О.Г. Гупало і О.І. Пікулик. 31 березня 2009 р. відбувся круглий стіл на тему “Україна і НАТО” за участю викладачів кафедри економічної теорії, студентів ІV курсу фінансового факультету та викладачів інших кафедр, що виявили зацікавленість даною тематикою. На кафедрі економічної теорії 27 квітня 2009 року проведений науково-методичний семінар на тему: “Європейська інтеграція України”.

Інформаційний куточок кафедри з європейської та євроатлантичної інтеграції

Круглий стіл Академії на тему:"Україна - НАТО" (31.03.2009)

Бібліотека академії підготувала окремий перелік літератури, що є у її фонді з європейської та євроатлантичної інтеграції та оформлена виставка-стенд за цією ж тематикою (з нею можна ознайомитися у читальному залі бібліотеки).

Література у фондах бібліотеки ЛДФА

1. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало - К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 336 с.

2. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - Вид. 2-е, допов. - К.: Хай-Тек Прес, 2008. - 352 с.

3. Європейський Союз: сл.-довід. / за ред. М. Марченка. - К.: "К.І.С.", 2005. - 142 с.

4. Лук!яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 204 с.

5. NATO: Довідник НАТО. - Brussels-Belgium: Public Diplomacy Division, 2006. - 383 с.

6. NATO: Довідник читача. - Brussels-Belgium: Public Diplomacy Division, 2004. - 140 с.

7. Ніколас Мусис. Усе про спільні політики Європейського Союзу/ Мусіс
Ніколас; пер. з англ. - К.: "К.І.С.", 2005. - XIV с, 466 с.

8. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг: наук,
нариси / Є. В. Савельєв. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 482 с.

9. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український вимір / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. - К.: Знання, 2007. - 596 с.

10. Парламентський вимір європейської інтеграції: збірка матеріалів. -
К.: "Нора-прінт", 2005. - 104 с.

11. Сандро Гоці. Урядування в об'єднаній Європі / Сандро Гоці; пер. з італ.
К. Тищенка. - К.: "К.І.С.", 2003. - 286 с.

12. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. "Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції", 19-20 жовт. 2007 р. / Мін-во фінансів України; Львів, держ. фінанс. акад. - Львів: Львів, держ. фінанс. акад., 2007. - 391 с.

13. Україна - НАТО в запитаннях і відповідях: науково-популярне вид. - Черкаси: Відлуння-Плюс, 2006. - 56 с.

14. Новак Алоїзи З. Європейська інтеграція. Шанси для Польщі – досвід для України. – Перекл. з польськ. – Львів, 2006. – 192 с.

15. Романо Проді. Задум об'єднаної Європи. Пер. з італійської. – К.: К.І.С., 2002. – 140 с.

16. Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива? / За загальною ред. О.І. Соскіна. – К.: Вид-во “Інститут трансформації суспільства”, 2007. - 336 с.

17. Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів. / Наукова редакція Міхал Габрієль Возняк. – Жешів: Вид-во Жешівського університету, 2008. – 466 с.

18. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. д-ра іст. наук Н.В. Антонюк, канд. юрид. наук М.М. Микієвича. – Львів, 2005. – 532с.

19. Мільчарек Д. Європейський Союз та його місце в сучасному світі. – Львів: “Інформація. Поступ, Перспективи”, ПП, 2008. – 172 с.

20. Економічний часопис. Тематичний випуск “Україна: шлях до НАТО”. Проект інституту трансформації суспільства, 2002. – 72 с.

21. Траян Лауренціу-Христя. Роль вищих навчальних закладіву висвітленні ролі НАТО: досвід Румунії. / Економічний часопис-ХХІ. - 2008. - №3-4. – с.10-11.