УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф мат метод

Кафедра математичних методів в економіці

   Процес становлення фінансової системи і розвиток сучасної економіки України неможливі без глибокого осмислення суспільних явищ, аналіз яких є передумовою пошуку оптимальних рішень проблем, що постійно виникають у фінансово-економічних та виробничих сферах як на регіональному, так і на національному рівнях.
 
   У свою чергу, пошук таких рішень важко уявити без уміння будувати максимально наближені до реальних ситуацій математичні моделі систем з наступним їх всебічним об’єктивним аналізом. Це вміння значною мірою виробляється при вивченні майбутніми спеціалістами предметів математичного циклу: лінійна алгебра і аналітична геометрія, математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, економетрія, фінансова математика, моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті.
 
   Математичні дисципліни відносяться до базових, оскільки на знанні математики будується сучасна навчальна робота більшості профільних кафедр Академії.

    Процес викладання математики є неперервним упродовж усього періоду навчання і в основному забезпечується кафедрою математичних методів в економіці. На кафедрі працюють викладачі високої кваліфікації, серед яких три доктори та чотири кандидати фізико-математичних наук. Основне завдання кафедри – навчити студентів використовувати математичний апарат для описання станів і процесів у фінансово-економічних системах. Предмети циклу математичних дисциплін використовуються при вивченні спеціальних курсів, а саме: мікро- та макроекономіки, побудови математичних моделей економічних процесів за допомогою персональних комп’ютерів, складання економічних прогнозів тощо. Часто економічні (фінансові, виробничі, соціальні) ситуації мають одноразовий характер і практично не повторюються. Саме через це їх важко утримувати в оптимальних режимах, якщо не орієнтуватись в теорії стратегічних ігор. Прийняття науково-обгрунтованих рішень в економіці та фінансовій справі ґрунтуються на кількісних співвідношеннях показників, які описують систему, що є предметом розгляду економетрії. 
 
   Надзвичайно широкий і цікавий клас задач, які охоплює математичне програмування. Методи математичного програмування дають можливість раціонально використовувати обмежені ресурси і виробничі потужності, оптимально регулювати фінансові і транспортні потоки, робочу силу і т.п.
 
   Курс "Фінансова математика" має на меті вивчення таких розділів як математика фінансово-кредитних операцій (теорія процентів і процентних ставок), математика інвестицій, математика фінансових інструментів та ін.
 
   Завданням дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" є отримання студентами знань стосовно формування концепції прийняття рішень у здійсненні аудиту діяльності підприємства з орієнтацією на використання новітніх інформаційних технологій.
 
   Викладачі кафедри проводять також заняття з математики для слухачів підготовчих курсів, що сприяє якіснішому наборові студентів у нашу Академію.
     Без належного знання математики неможлива підготовка і становлення сучасного спеціаліста у сфері економіки та фінансів, тому кафедра математичних методів в економіці у рамках загальної стратегії ЛДФА робить усе для того, щоб випускники Академії мали надійне підґрунтя для успішної роботи і службового росту в обраній галузі своєї діяльності.