УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф СГД

Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії розпочала свою діяльність у 1999р., відповідно до ухвали Вченої ради від 26.01. 1999р. (наказ № 29-ОД ).

Організація кафедри була зумовлена змінами, які відбувалися у соціальній, політичній, гуманітарній політиці України, необхідністю підготовки фахівців фінансово-економічного профілю, які б керувалися у своїй діяльності гуманістичним мисленням, науковим світоглядом.

З першого дня організації кафедру очолює професор Васянович Григорій Петрович. Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи – Костишин Емілія Іванівна. Заступник з наукової роботи – Польова Зоряна Євгенівна.

Забезпечують викладання соціальних і гуманітарних дисциплін 20 викладачів, серед яких: 1 доктор педагогічних наук, професор, 12 кандидатів наук (вісім із них мають звання доцента), 6 старших викладачів, 1 асистент, 2 лаборанти.

Прізвище ім’я по-батькові

Посада

1.

Бобко

Лариса

Олександрівна

Проректор з навчально-виховної роботи, доцент, кандидат педагогічних наук

2.

Брилінська

Галина

Юстимівна

Лаборант

3.

Васюков

Олег

Казимирович

Доцент,

кандидат

філософських наук

4.

Васянович

Григорій

Петрович

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

5.

Гула

Руслан

Володимирович

Доцент,

кандидат історичних наук

6.

Демків

Олег

Богданович

Доцент,

кандидат соціологічних наук

7.

Дорош

Наталія

Миронівна

Лаборант

8.

Кіянка

Ірина

Богданівна

Доцент,

кандидат політичних наук

9.

Ковний

Юрій

Євгенович

Кандидат економічних наук

10.

Копельчак

Михайло

Павлович

Доцент,

кандидат педагог. наук

11.

Костишин

Емілія

Іванівна

Старший викладач

12.

Кривачук

Людмила

Федорівна

Вчений секретар ЛДФА, доцент,

кандидат наук з державного управління

13.

Лозан

Наталія

Зеновіївна

Начальник відділу

гуманітарно-виховної роботи,

старший викладач

14.

Луцишин

Галина

Іванівна

Доцент,

кандидат політичних наук

15.

Назар

Юрій

Степанович

Доцент,

кандидат юридичних наук

16.

Олексюк

Мирон

Мирославович

Доцент,

кандидат філософських наук

17.

Пастушенко

Ольга

Іванівна

Старший викладач

18.

Польова

Зоряна

Євгенівна

Старший викладач

19.

Сокова

Ольга

Федорівна

Заступник декана фінансового факультету, старший

викладач

20.

Стукаліна

Надія

Тимофіївна

Доцент,

кандидат історичних наук

21.

Хамуляк

Ольга

Йосипівна

Асистент

22.

Шеремета

Оксана

Михайлівна

Доцент,

кандидат історичних наук

Соціально-гуманітарні науки за умов незалежної держави України стали:

- потужним засобом формування духовних цінностей і життєвих орієнтацій людини;

- провідним чинником професійного зростання індивіда; теорією доведено, а практикою підтверджено: чим ґрунтовнішим є загальнокультурний розвиток людини, тим більше реальних можливостей для набуття нею професіоналізму й компетентності;

- гуманітарна освіта все більше стає чинником безпеки й збереження нації, держави.

Визначаючи мету й завдання діяльності кафедри, викладачі виходили з того, що:

-по-перше, цілі й завдання підготовки висококваліфікованого спеціаліста фінансово-економічного профілю й духовно багатої особистості співпадають, оскільки головним тут є – формування творчої особистості, яка здатна відповідати вимогам потреб динамічного розвитку суспільства;

-по-друге, необхідно враховувати проблеми, пов’язані з інтелектуалізацією праці. Це зумовлено не лише посиленням комп’ютеризації, що призводить до прогресивних змін у праці, але й збереженням морально-духовного здоров’я людини;

-по-третє, професійна підготовка фахівців фінансово-економічного профілю має сенс лише у взаємозв’язку із соціально-гуманітарною підготовкою, оскільки це диктується міжнародним розподілом праці, з вимогами ринкової економіки, інтеграції й диференціації виробництва.

З метою реалізації цих завдань, викладачами кафедри читаються навчальні курси із 21 дисципліни на денній та заочній формах навчання усіх факультетів та при підготовці магістрів і аспірантів за відповідними спеціальностями. Особлива роль у цьому процесі належить науці філософії, яка зосереджує свій пошук на дослідженні найбільш загальних законів розвитку природи, суспільства і людського мислення, на розробці узагальненої системи поглядів на світ і місце людини в ньому.

Формуванню навичок фахово-лінгвістичної грамотності покликані курси “Українська мова”, “Діловодство”, ”Мовна модель сучасного інформаційного простору“, ”Культура наукової мови“, які дають можливість вивчити і знати мову своєї держави, душею відчувати причетність до культури нації, а через свою культуру причетність до вселюдської культури.

Значне місце у діяльності майбутнього фахівця фінансово-економічного профілю посідають й естетичні знання, які спрямовують свідомість особистості на високоморальну діяльність, взаємини забарвлені прекрасним і піднесеним.

Знаходитися у “правовому полі” особистості, яка обрала фінансово-економічний профіль допомагає вивчення таких предметів, як “Правознавство”, “Фінансове право”, “Основи конституційного права України”, “Господарське законодавство України” тощо. На кафедрі викладаються і такі предмети, як “Політологія”, “Соціологія”, “Культурологія”, “Історія України”, “Українська мова”, “Діловодство”, “Безпека життєдіяльності”, “Філософія”, “Педагогіка і психологія”, “Правознавство”, “Фінансове право”, “Господарське законодавство”, “Основи цивільного і трудового права”, “Соціолого-політологічний курс”, “Філософський курс”, ”Філософія глобальних проблем сучасності“, ”Країнознавство“, ”Паблік рилейшинз“, ”Мовна модель сучасного інформаційного простору“, ”Культура наукової мови“, у процесі вивчення яких студенти навчаються володіти системою аналізу соціально-політичної, економічної, культурологічної ситуації в країні і поза її межами.

Виходячи з вимог, які стоять перед вищою освітою, і вимогами щодо покращення професійної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю, було обрано загальнокафедральну тему: “Теоретичні засади викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ фінансово-економічного профілю”, згідно якої викладачі кафедри працюють над удосконаленням навчального процесу і методикою викладання соціально-гуманітарних дисциплін.

Прізвище ім’я по батькові викладача

Підтема кафедральної теми

Бобко Л.О.

Педагогічні інновації у викладанні курсу “Українська мова” для студентів ВНЗ фінансово-економічного профілю

Васянович Г.П.

Теоретико-методологічні засади викладання курсу ”Філософія“ у ВНЗ фінансово-економічного профілю

Демків О.Б.

Використання інтерактивних методів у викладанні курсу ”Соціологія“ у ВНЗ фінансово-економічного профілю

Ковний Ю.Є.

Теоретичні основи викладання “Фінансового права України” у ВНЗ фінансово-економічного профілю

Копельчак М.П.

Мотиваційно-діяльнісний підхід у викладанні курсу ”Психологія і педагогіка“ у ВНЗ фінансово-економічного профілю

Костишин Е.І.

Використання інноваційних технологій у викладанні курсу “Філософія” у ВНЗ фінансово-економічного профілю

Кривачук Л.Ф.

Теоретико-методологічні засади соціалізації особистості у процесі викладання курсу “Соціологія”

Лозан Н.З.

Формування національної свідомості студентів ВНЗ в процесі викладання курсу ”Історія України“

Олексюк М.М.

Методика використання філософських матеріалів в мережі Інтернет у процесі викладання філософських дисциплін у ВНЗ

Пастушенко О.І.

Особливості методики викладання правничих дисциплін у ВНЗ економічного профілю в умовах КМСОНП (кредитно-модульної системи організації навчального процесу)

Сокова О.Ф.

Формування гуманістичного світогляду у процесі викладання курсу “Безпека життєдіяльності”

Хамуляк О.Й.

Теоретико-методологічні засади викладання української мови у ВНЗ фінансово-економічного профілю

Шеремета О.М.

Застосування інтерактивних технологій у процесі викладання курсу “Історія України”

Васюков О.К.

Теоретико-методологічнізасади вивчення мистецької спадщини художників епохи Відродження у процесі викладання курсу “Етика та естетика” у ВНЗ фінансово-економічного профілю

 

З часу заснування кафедри викладачі працювали над такими науковими темами:

“Теоретико-методологічні засади викладання предметів соціально-гуманітарного циклу у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю”, “Духовно-пізнавальне та науково-методичне забезпечення процесу у вищих закладах освіти України фінансово-економічного профілю”. За результатами цих досліджень підготовлено 12 навчальних посібників, один із них – “Педагогічна етика” (автор Г.П.Васянович) відзначений Президентом Академії педагогічних наук України як краща наукова робота в номінації науково-методичних робіт для вчителів і викладачів.

Свої наукові доробки викладачі кафедри мають змогу опублікувати у “Віснику Львівської державної фінансової академії: Гуманітарні науки”, головним редактором якого є Васянович Григорій Петрович.

На кафедрі створено дві методичні комісії:

КОМІСІЯ правових дисциплін – керівник Стукаліна Надія Тимофіївна – кандидат економічних наук, доцент;

КОМІСІЯ соціально-гуманітарних дисциплін – керівник Копельчак Михайло Павлович– кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра організовує участь студентів у науковій та художньо-дозвіллєвій діяльності закладу.

При кафедрі діє два студентських наукових гуртки. Студентський науковий гурток з вивчення історії – керівник Шеремета Оксана Михайлівна, гурток з вивчення української мови – керівник Хамуляк Ольга Йосипівна. З вересня по грудень 2008 року студенти історичного гуртка працювали над такими темами: ”Витоки українського народу“, “Галицько-Волинська держава”, ”Козацький Гетьманат“, “Українська революція (1917-1920 рр.)”.