УкраїнськаEnglish

Центр заочного навчання

Положення

про центр заочного навчання

Львівської державної фінансової академії

1. Загальні положення

1.1. Положення про центр заочного навчання – це основний нормативний документ, яким регламентується призначення і місце центру в академії, його структура, основні функції і завдання, права, обов'язки та відповідальність його співробітників.

1.2. Це положення є обов'язковим для використання центром заочного навчання навчання академії.

1.3. Метою розробки цього Положення є опис процесу управління центром заочного навчання.

1.4. Зміст Положення про центр заочного навчання відповідає державним та галузевим стандартам, нормативно-методичним документам, щодо організації діяльності та управління структурним підрозділом вищого навчального закладу.

1.5. Термін дії Положення про центр заочного навчання встановлюється при його затвердженні.

1.6. Права і обов'язки працівників центру визначені посадовими інструкціями відповідно до діючого законодавства та затверджені ректором академії.

2. Завдання та функціональні обов'язки

центру заочного навчання

2.1. Цілі та завдання центру заочного навчання.

2.1.1. Центр заочного навчання є структурним підрозділом академії, який об'єднує і координує навчально-виховну та навчально-методичну діяльність кафедр та інших структурних підрозділів академії з організації підготовки фахівців за заочною формою навчання.

2.1.2. Основною метою діяльності центру заочного навчання є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну форму навчання в академію, якісної вищої освіти, їх підготовка як фахівців для потреб бюджетних установ, податкових організацій, казначейства, КРУ, приватних підприємств та ін.

2.1.3. Головними завданнями центр заочного навчання є:

· здійснення заочно-освітньої діяльності, яка забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів і відповідає стандартам вищої освіти;

· здійснення навчально-методичної, виховної та просвітницької діяльності;

· забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

· організація підвищення кваліфікації та стажування викладачів і працівників з питань використання у навчальному процесі дистанційних технологій навчання;

· забезпечення культурного і духовного розвитку особистості студентів.

2.1.4. Центр заочної освіти функціонує відповідно до Статуту академії, Правил внутрішнього розпорядку, цього Положення та посадових інструкцій його працівників підпорядковується у встановленому порядку ректору, першому проректору

2.1.5. Центр заочного навчання залучає до виконання поставлених перед ним завдань з підготовки фахівців за заочною формою навчання: кафедри, підрозділи згідно розпоряджень керівника центру заочного навчання у межах його компетенції. Компетенція керівника центру заочного навчання визначається цим Положенням, наказами та розпорядженнями ректора.

2.1.6. Центр заочного навчання використовує навчальні аудиторії для вирішення ним завдань, що визначені в цьому Положенні. Їх використання регламентується відповідними розкладами занять, розпорядженнями та наказами.

2.1.7. Центр заочної освіти проходить у складі академії державне ліцензування, акредитацію.

2.1.8. Центр заочного навчання може бути реорганізований, перейменований або ліквідований за рішенням вченої ради або наказу ректора академії.

2.1.9. Відповідальність за організацію і якість діяльності центру заочного навчання покладається на керівника центру.

2.1.10.З усіх питань діяльності центр заочного навчання його керівник є відповідальним перед ректором, а в частині делегованих ним прав - першому проректору і знаходиться у їх прямому підпорядкуванні.

2.1.11.Керівник центру заочного навчання є відповідальним за якість освітньої діяльності центром перед ректором і першим проректором.

2.1.12.Відповідальність за здійснення окремих дій, заходів і видів робіт центру згідно з цим Положенням, посадовими інструкціями, та прийнятим в центрі розподілом повноважень, покладається на співробітників центру: керівника, методиста, інспекторів, секретаря.

2.2. Управління центром заочного навчання.

2.2.1. Загальна організаційна структури управління та структура управління освітньою діяльністю центру наведені у блок-схемі Додатку А до цього Положення.

2.2.2. Управління центром здійснюється через управління основними та допоміжними процесами освітньої діяльності шляхом послідовної реалізації основних та специфічних функцій управління.

2.2.3. До основних функцій управління центром належать: планування і організація освітньої діяльності центру, мотивація учасників освітньої діяльності та контроль їх діяльності, звітність за наслідками діяльності.

2.2.4. До специфічних функцій управління центром належать: визначення загальних напрямів діяльності центру, управління якістю освітньої діяльності в цілому, управління персоналом центру, управління інформаційними ресурсами центру, управління матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу центру, управління інфраструктурою центру, управління засобами контролю знань, вмінь і навичок студентів, управління моніторингом якості освітніх послуг, управління маркетингом ринку праці та освітніх послуг, управління соціальним забезпеченням та робочим середовищем центру.

2.2.5. Реалізація основних та допоміжних функцій управління освітньою діяльністю здійснюється шляхами виконання конкретних видів робіт працівниками центру в межах закріплених за ними посадових обов'язків.

2.2.6. Освітня діяльність центру включає в себе навчальну, наукову, навчально-методичну, виховну, інформаційну та адміністративну роботу.

2.2.7. Очолює центр керівник, який здійснює керівництво діяльністю
центру. Керівник центру виконує свої повноваження на постійній основі і може делегувати частину своїх повноважень методисту.

2.2.8. Керівник центру призначається ректором академії.

2.2.9. Між ректором і обраним вченою радою академії керівником укладається двосторонній контракт з наступним виданням наказу по академії. При порушенні умов контракту наказом ректора керівник центру може бути достроково звільнений з посади.

2.2.10.Кваліфікаційні вимоги до керівника центру мають відповідати вимогам, що висуваються до працівників академії.

2.2.11.Керівник центру є членом вченої та методичної ради академії за посадою.

2.2.12.У межах своєї компетенції керівник видає розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх співробітників і студентів центру.

2.2.13.Керівник керує всією діяльністю центру, організовує усі види робіт в центрі, несе персональну відповідальність за стан і результати його роботи, представляє центр у всіх підрозділах академії, щорічно звітує про роботу центру на засіданні вченої ради академії.

2.2.14.Керівник центру підпорядковується ректору академії і несе персональну відповідальність перед ним за стан роботи з усіх видів діяльності центру.

2.3. Показники ефективності процесу управління центром.

Ефективність процесу управління центром оцінюється за такими показниками:

• додержання вимог щодо забезпечення якості освітньої діяльності;

• наявність позитивних відгуків щодо діяльності центру за результатами перевірок та відсутність невідповідностей;

• позитивний соціально-психологічний клімат центру;

• рівень трудової дисципліни в центрі;

• своєчасність та повнота виконання планів роботи кафедр з окремих напрямів освітньої діяльності та видів робіт, що стосується роботи зі студентами;

• виконання планів набору студентів та випуску фахівців за напрямками підготовки.


2.4. Документація щодо використання при здійсненні процесу управління центром.

В обов'язковому порядку центр заочного навчання повинен мати документацію, визначену типовою номенклатурою справ, прийнятою в академії:

• освітньо-кваліфікаційні характеристики зі спеціальностей центру;

• освітньо-професійні програми зі спеціальностей центру;

• графіки навчального процесу на плинний навчальний рік

• навчальні плани за напрямками підготовки;

• навчальні програми з дисциплін що викладають в центрі;

• накази, постанови Міністерства освіти та науки України;

• накази і розпорядження ректора, постанови вченої та методичної рад академії;

• плани роботи центру на навчальний рік;

• звіти про роботу центру за навчальний рік

• списки студентів центру за курсами і напрямками підготовки;

• особові справи студентів центру;

• посадові інструкції співробітників центру;

• залікові і екзаменаційні відомості;

• затвердження тематики дипломних робіт;

• листування центру з організаціями з питань навчально-виховної, методичної та наукової роботи;

• внутрішньо академічне листування центру з питань навчально-виховної та науково-методичної роботи;

• журнал реєстрації вхідної та вихідної документації.

3. Права центру заочного навчання.

Центр заочного навчання має право:

• контролювати відповідність навчальних планів і програм державним стандартам вищої освіти і їх виконання;

• контролювати розробку та виконання планів навчально-методичної роботи кафедр в частині їх участі у навчальній діяльності центру;

• контролювати виконання науково-педагогічними працівниками розкладів навчальних занять в центрі;

• здійснювати переведення студентів з курсу на курс;

• подавати пропозиції щодо мотивації співробітників до ефективної діяльності, відповідно до встановленого в академії порядку;

• здійснювати контроль за станом і використанням закріплених за центром приміщень;

• з питань, що входять до його компетенції, виносити на розгляд ректора пропозиції щодо покращення і удосконалення роботи кафедр, центру;

• пропонувати шляхи усунення недоліків, що мають місце в діяльності кафедр, центру;

• брати участь в обговоренні і вирішенні питань діяльності академії, а також кафедр і інших структурних підрозділів;

• брати участь в обговоренні питань, що стосуються функціональних обов'язків керівника;

• вимагати від керівників кафедр надання інформації та документів, необхідних для виконання обов'язків;

• відвідувати всі види навчальних занять, екзаменів та заліків в центрі;

• видавати розпорядження за результатами, залікових і екзаменаційних сесій;

• оскаржувати накази і розпорядження ректора у встановленому законодавством порядку;

• підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

 

п/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

1.

Керівник центру

Григор'єва М.І.

2.

Методист

Луковська О.Г.

3.

Інспектор

Кузик В.І.

4.

Секретар-друкарка

Слука М.М.