УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф ЕК

Навчально-методична діяльність

Кібернетика – це наука про управління та зв'язок у тварині та машині.

Н.Вінер

Кафедра готує студентів за спеціальністю “Економічна кібернетика”, формує фахівців, здатних ухвалювати рішення на основі всебічного аналізу і прогнозування фінансово-економічних та соціальних процесів, опрацьовувати стратегії господарської діяльності. Навчальні плани з цієї спеціальності, поряд із набуттям ґрунтовних знань з економічних, соціальних та гуманітарних дисциплін, передбачають поглиблене вивчення економіко-математичного моделювання і таких сучасних комп'ютерних технологій, як, зокрема, технології програмування з використанням мов високого рівня VisualBasic, C++; робота з базами даних та їх проектування; навички Web-дизайну і поліграфічного та графічного оформлення друкованих матеріалів; комп'ютерної графіки. Завдяки такій багатогранній підготовці фахівці з економічної кібернетики, зокрема випускники Львівської державної фінансової академії, мають великий попит на ринку праці.

Викладачі кафедри підготували та опублікували велику кількість наукової та навчально-методичної літератури. Зокрема, було видано чотири навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України - “Робота з базами даних Microsoft Access 2000”; “Робота з Microsoft Excel 2000/XP/2003”; “Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA”; “Методи оптимізації в економіці”. Опрацьовано велику кількість лабораторних практикумів (таких, як “1С: Бухгалтерія 7.7”, “Microsoft PowerPoint XP” та інші), що допомагають у практичному засвоєнні знань, отриманих на лекціях.

Кафедра дотримується вимог Болонського процесу у системі організації навчального процесу: у викладанні дисциплін запроваджено кредитно-модульну систему організації навчання на засадах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

Працівники кафедри викладають (лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття) 46дисциплін:

 • Економічна кібернетика
 • Економічна інформатика
 • Інформаційні системи та технології в обліку
 • Інформаційні системи та технології у фінансах
 • Системи обробки економічної інформації
 • Інформаційні системи та технології в економіці
 • Менеджмент систем комунікації інформації та контролю
 • Основи створення інформаційних систем
 • Проектування баз даних та інформаційних систем
 • Актуарні розрахунки
 • Дискретний аналіз
 • Математичні моделі трансформаційної економіки
 • Теорія економічних ризиків
 • Електронна комерція
 • Імітаційне моделювання
 • Інформаційні системи у міжнародному бізнесі
 • Комп'ютерні системи обробки облікової інформації
 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерні мережі
 • Технології Internet
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
 • Економетрія
 • Моделювання економіки
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Захист інформації в інформаційних системах
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Програмні оболонки і пакети
 • Технології програмування
 • Управління проектами інформатизації
 • Вища освіта в Україні і Болонський процес
 • Комп`ютерні інформаційні технології для банків і бірж
 • Ефективність інформаційних систем
 • Теорія випадкових процесів
 • Теорія систем
 • Дослідження операцій
 • Кількісні методи в економіці
 • Методи підтримки прийняття рішень
 • Проектування баз даних та інформаційних систем
 • Алгоритмізація та програмування
 • Експертні системи
 • Імітаційне моделювання
 • Моделювання економічної динаміки
 • Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
 • Моделювання системних характеристик в економіці
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Системний аналіз

При кафедрі діє магістратура, причому за час її існування підготовлено 41 магістр.

Підвищенню якості навчання сприяє переймання передового досвіду навчальних закладів України та інших європейських країн. Зокрема, у кафедри склалися тривалі партнерські стосунки з кафедрою прикладної інформатики Технічного університету м. Лодзь (Польща). Викладачі кафедри виконують спільні наукові дослідження з польськими колегами, а найкращі студенти спеціальності мають змогу щороку відбувати двотижневу практику в цьому університеті. Так, згідно з цьогорічною програмою стажування, студенти спеціальності “Економічна кібернетика” спільно з польськими студентами розробили веб-сайт для забезпечення можливостей обміну науковими та освітніми ідеями, інноваціями в навчальному процесі, а також для виконання спільних наукових досліджень. Створення сайту дозволяє залучати до наукової співпраці студентів, співробітників інших установ та організацій. Налагоджуються також зв'язки кафедри з навчальними закладами економічного профілю Німеччини, Словаччини тощо.