УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Аспірантура → Умови прийому

Умови прийому

Аспірантура є важливою ланкою в системі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. У Львівській державній фінансовій академії діє аспірантура за спеціальністю 08.00.08 – “Гроші, фінанси і кредит”. До аспірантури очної та заочної форм навчання на бюджетну основу зараховують громадян України за умови наявності диплома про повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).

Документи до аспірантури щороку подають з 5 вересня по 5 листопада.

Термін навчання в аспірантурі очної форми навчання становить 3 роки, а заочної форми навчання – 4 роки.

Наукове керівництво роботою аспірантів здійснюють затверджені Вченою радою академії професори та доценти таких кафедр: фінансів, економіки та підприємництва, податків, бюджету і казначейської справи, обліку і аудиту. Серед них 6 докторів економічних наук.

Суттєвою перевагою навчання в аспірантурі ЛДФА є те, що аспіранти, окрім засвоєння державної програми, мають змогу проходити додаткову підготовку за програмами і планами, які відповідають міжнародним стандартам щодо якості дисертацій.

Перелік документів для вступу до аспірантури громадян України

1. заява встановленої форми;

2. особовий листок з обліку кадрів;

3. список наукових праць за темою дисертації, опублікованих у фахових збірниках, або реферат з обраної наукової спеціальності (30 с. комп'ютерного тексту з оцінкою та підписом наукового керівника на титульному аркуші (вимоги додаток 1));

4. відбиток диплома про повну вищу освіту (магістр, спеціаліст);

5. відбиток додатку до диплома;

6. відбиток 1, 2, 11-ої сторінок паспорту;

7. дві фотокартки розміром 3х4 см;

8. медична довідка про стан здоров'я за формою №286-у;

9. довідка про середньомісячну зарплату кандидата до аспірантури очної форми навчання з останнього місця праці з підписом керівника та головного бухгалтера, завірена печаткою установи (для нарахування стипендії);

10. відбиток ідентифікаційного коду;

11. трудова книжка (для аспірантів очної форми) подається у відділ аспірантури після зарахування до аспірантури.

Додаток 1

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

Складання вступного іспиту передбачає попереднє написання та подання реферату (статей) за обраною темою, як правило, пов'язаною із профілем наукових інтересів вступника.

На реферат слід подати письмову рецензію передбачуваного наукового керівника.

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яку виконує вступник, коли готується складати вступний іспит.

Тему реферату обирає вступник сам (за погодженням із передбачуваним науковим керівником). Тема реферату має висвітлювати найважливіші проблеми, які пов'язані з обраною науковою спеціальністю або планованою темою дисертаційної роботи вступника. Зміст реферату має бути погоджений з передбачуваним науковим керівником.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками логічного аналізу та узагальнення матеріалу, його системного викладу.

Реферат показує, чи автор обізнаний у фахових питаннях, чи здатний систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без назви джерел літературних текстів не допускається.

Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі реквізити: Міністерство фінансів України, в наступному рядку – Львівська державна фінансова академія. Далі розміщується тема реферату, відомості про автора, місце й рік виконання реферату. Структурними елементами реферату є план, вступ, виклад змісту теми (як правило, 3 параграфи та підпараграфи), висновок, а також список основної літератури.

План містить всі перелічені вище структурні елементи реферату з вказаними сторінками. Основний зміст реферату поділений на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ важливий змістовий елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому обов'язково мають бути висвітлені такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з погляду актуальності та важливості, визначення її місця в педагогічній проблематиці, оцінка рівня і характеру розробки теми, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.

Основний зміст теми автор має самостійно виконати – теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату, узагальненням існуючої економічної літератури або методологічною розробкою економічної проблеми з вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора реферату.

У висновку слід дати коротке резюме того, що викладено в основній частині реферату, висновки, які зроблені відповідно до поставлених завдань, або посилання на методологічне застосування опрацьованого у рефераті матеріалу. Автор реферату повинен також вказати на ту частину змісту реферату, яка є його особистим доробком.

Список використаної літератури повинен вказувати на вивчені автором праці, за якими може відбутись обговорення стосовно змісту реферату. Цей список має містити як фундаментальні наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє відображення в рефераті (через аналіз та пряме цитування).

Загалом текст реферату має бути обсягом 24–30 сторінок машинописного тексту через 2 інтервали. Він може бути виконаний у текстовому процесорі Microsoft Word 97-2003, при цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5 (на сторінці – 28–30 рядків), обсяг – 28–30 сторінок. Реферат має бути зброшурований. До відділу аспірантури подається перший примірник з підписом автора. Реферат повинен відповідати вимогам наукової публікації, має бути вичитаний, акуратно оформлений із застосуванням наукового апарату текстового викладу (правильно складений бібліографічний опис літератури згідно з останніми вимогами, звірені цитати).

Вступники подають реферат до відділу аспірантури разом з документами для вступу до аспірантури.

Прийом вступних іспитів проводиться відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти й науки України та Вищої атестаційної комісії України.

Головна мета вступного іспиту (співбесіди) – це виявлення знань та умінь застосовувати їх у науковому дослідженні.

Вступні іспити

Особи, що вступають до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва), складають вступні іспити:

- зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає спеціальності 08.00.08“Гроші, фінанси і кредит”);

- з філософії (в обсязі навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затвердженої МОН України);

- з однієї з іноземних мов на вибір – англійської, німецької або французької (в обсязі навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затвердженої МОН України).

Результати вступних іспитів дійсні протягом календарного року.

Особи, які на момент вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, не складають вступних іспитів до аспірантури, їм зараховують оцінки кандидатських іспитів.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника.

Зараховують до аспірантури на підставі наказу керівника вищого навчального закладу.

Порядок прийому вступних іспитів

Приймають вступні іспити до аспірантури предметні комісії, як правило, в кількості 3–5 осіб, яких призначає керівник вищого навчального закладу. В них входять доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії з наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

Особам, які допущені до вступних іспитів до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва), для підготовки та складання вступних іспитів надають раз на рік додаткову оплачувану відпустку за основним місцем праці (з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит) (п. 38 “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженого ухвалою КМУ від 01.03.99 №309). Право на додаткову оплачувану відпустку надається на підставі сповіщення приймальної комісії вищого навчального закладу, наукової установи про допуск до складання вступних іспитів.