УкраїнськаEnglish

навчально-методична робота

Загальні відомості
  До складу фінансового факультету входять п'ять профілюючих кафедр:
- кафедра державних фінансів;
- кафедра фінансів суб'єктів господарювання;
- кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів;
- кафедра економіки, менеджменту та державного управління;
- кафедра економічної теорії.
  Кафедри факультету сформовано з високоосвічених фахівців, які мають вагомий практичний, науковий та педагогічний досвід роботи. Навчальний процес забезпечують 74 науково-педагогічних працівники, в тому числі 11 докторів наук, 45 кандидатів наук.
  Фінансовий факультет здійснює підготовку бакалаврів (галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит”; галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка”; галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування”, напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент”), спеціалістів (галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво”, спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит”) та магістрів (галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво”, спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит”).
  Підготовка фахівців факультетом здійснюється у два етапи: спочатку студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр”, далі випускникам надається можливість продовжувати навчання за програмами підготовки спеціаліста та магістра. Навчальні плани підготовки студентів охоплюють цикл дисциплін природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки, що дає змогу підготувати всебічно ерудованого фахівця.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальностей
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Галузь знань
0305 "Економіка та підприємництво”,
0306 "Менеджмент і адміністрування”
0305
"Економіка та підприємництво”
0305
"Економіка та підприємництво”
Спеціальність
-
7.03050801 "Фінанси і кредит”
8.03050801 "Фінанси і кредит”
Напрям підготовки
6.030508 "Фінанси і кредит”,
6.030503 "Міжнародна економіка”,
6.030601 "Менеджмент”
-
-
Кваліфікація
Бакалавр з фінансів і кредиту,
бакалавр з міжнародної економіки,
бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор
Спеціаліст з фінансів і кредиту
Магістр з фінансів і кредиту
Сфера діяльності випускника
Системи Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, Митної служби; бюджетні установи та організації; підприємства, установи, організації різних форм власності і підпорядкування; вищі навчальні заклади та науково-дослідні інститути
  З метою впровадження в систему вищої освіти України основних ідей, сформульованих Болонською декларацією з 2006-2007 навчального року запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу, що дає можливість враховувати всі досягнення студента, не тільки навчальне навантаження, а і участь в науковій роботі, предметних олімпіадах тощо.
  Навчальні програми передбачають фахову підготовку бакалаврів та спеціалістів і забезпечують високий рівень фундаментальних знань, безпосередньо відображають сучасні вимоги до роботи фінансових та податкових органів. Тому постійно розширюється співпраця з фінансовими, податковими, контрольно-ревізійними органами, казначейством, роль яких важко переоцінити у процесі підготовки майбутніх фінансистів. Тобто, поєднання теорії і практики є одним із основних принципів підготовки фахівців.
Робота науково-викладацького колективу здійснюється у тандемі з практичними працівниками.
Кращі випускники факультету мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі та здобувати ступінь кандидата економічних наук.
Студентська наукова робота
  Важливим завданням викладачів факультету є стимулювання науково-пошукової творчості студентської молоді.
  Участь студентів у науково-дослідній роботі кафедр забезпечується у таких формах:
- науково-дослідна робота, включена до навчального процесу;
- участь у виконанні науково-дослідних робіт;
- участь у роботі наукових гуртків;
- участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах;
- публікації результатів досліджень у наукових виданнях.
  Традиційною стала участь студентів факультету та молодих науковців кафедр у щорічних студентсько-аспірантських науково-практичних конференціях ЛДФА, кафедральних науково-практичних студентських конференціях, міжвузівських студентсько-аспірантських конференціях та Всеукраїнських студентських олімпіадах, за підсумками яких були неодноразово нагороджені дипломами та грамотами.
  Активно відбувається розвиток міжнародного співробітництва у науково-дослідній роботі студентів:
- участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема, програмах молодіжних студентських обмінів;
- здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів ЛДФА про співробітництво;
- використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи вищої фінансової науки.