УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → кафедра державних фінансів

Концепція розвитку кафедри на 2010-2020 рр.

 

 
  Кафедра державних фінансів утворена в 2009 році на базі кафедри податків, бюджету і казначейської справи, що функціонує в складі фінансового факультету Львівської Державної Фінансової Академії з 2003 року. Створення кафедри державних фінансів було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі державних фінансів, податкової та казначейської справи, чому сприяв кадровий та інфраструктурний потенціал ЛДФА.
  Кафедра державних фінансів входить до складу фінансового факультету ЛДФА, є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за спеціальностями "Фінанси” та «Фінанси і кредит» за спеціалізаціями «Державні фінанси», «Казначейська справа», «Оподаткування», «Фінанси митних органів» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр.
  Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в галузі державних фінансів, зокрема в системах Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах.
  Конкурентні переваги кафедри формувалися і накопичувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляються колективом кафедри, сплав знань, досвіду, зв'язків і іміджу.
  Колективом кафедри державних фінансів розроблена Концепція розвитку кафедри на 2010-2020 рр. Дана Концепція складена з урахуванням Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні на 2010 – 2020 рр., Концепції розвитку Львівської державної фінансової академії та Концепції розвитку Фінансового факультету Львівської державної фінансової академії на 2010-2020 рр.
  Метою Концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у складі академії у європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.
  При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань:
1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;
2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців з державних фінансів;
3) взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри: між викладачами та співробітниками кафедри; на рівні академії: між кафедрою державних фінансів та іншими кафедрами і підрозділами академії, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВУЗів, науково-дослідними установами та організаціями, органами державних фінансових служб.
  Принципи роботи кафедри:
1) нормативності. У роботі керуватись основними нормативними документами: законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», Статутом академії, Положенням про кафедру;
2) динамічності. Передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу академії на: 1) зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації); 2) зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті);
3) комплексності. Передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи кафедри (навчальна робота, організаційно-методична, наукова, виховна);
4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців з державних фінансів;
5) рефлексії. На раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, забезпечувати зворотній зв'язок у співробітництві з різними категоріями партнерів. На емоційному рівні – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу на кафедрі, атмосферу взаємодопомоги відповідно до її специфіки, мети і завдань;
6) публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямків регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, радах факультету та академії.
  Згідно цієї Концепції можна зазначити наступне:
  Місія кафедри
  Кафедра державних фінансів бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.
Основна мета кафедри:
  задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі державних фінансів, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування.
Дана мета може бути досягнута на основі:
- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
- впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, вживання прогресивних освітніх технологій;
- формування кооперації із стратегічними партнерами.
  На сучасному етапі, коли Україна, здійснюючи модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, вступила до Болонського процесу, який пов'язаний з розбудовою європейської вищої освіти, основним завданням кафедри державних фінансів є підвищення загальноекономічного рівня підготовки майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр”, "Спеціаліст” та "Магістр” усіх спеціальностей на відповідних факультетах академії.
Мета та завдання кафедри можуть бути реалізові в процесі освітньої діяльності наступними заходами:
1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів:
1.1. Удосконалення змісту робочих навчальних планів загальноекономічних дисциплін з урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст та структура дисциплін кафедри повинні в більшій мірі враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи МОН України.
1.2. Удосконалення навчальних планів та програм навчальних дисциплін з урахуванням актуальних проблем функціонування та розвитку системи Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації та Митної служби України.
1.3. Наповнення навчальних програм результатами вітчизняних та зарубіжних наукових і дидактичних розробок.
1.4. Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності.
1.5. Адаптування програм навчальних дисциплін до європейського освітянського простору.
1.6. Участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку фінансової освіти у вищих навчальних закладах Міністерства фінансів України.
1.7. Забезпечення формування складової ІНПС у відповідності до ОПП фахівця з фінансів.
2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу
Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців з державних фінансів, що набули знань та навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти.
Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.
Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:
2.1. Інтеграція до європейської системи освіти на засадах Болонської декларації, яка визначила підходи до створення єдиного європейського освітнього простору.
2.2. Застосування у процесі навчання ролевих та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи у студентів.
2.3. Підготовка кваліфікованих спеціалістів з державних фінансів, які матимуть пріоритетне право працювати в системах Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, Митної служби, бюджетних установах та організаціях.
2.4. Створення на кафедрі робочих груп, що постійно здійснюють моніторинг і вдосконалення окремих учбових блоків («Бюджетна система», «Податкова система», «Казначейська система»).
2.5. Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів та викладачів.
2.6. Розроблення підручників з профільних дисциплін кафедри принципово нової якості змісту, що відповідає моделі підготовки фахівця для роботи у сфері державних фінансів.
2.7. Розроблення та удосконалення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, на основі взаємозв'язку з викладачами та відповідними підрозділами ЛДФА з урахуванням міжпредметних зв'язків відповідних спеціальностей.
2.8. Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання.
2.9. Розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій.
2.10. Запровадження системи контролю якості навчальної діяльності студентів відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблення і запровадження в навчальний процес нового підходів до оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності протягом семестру (з перспективою переходу на систему оцінювання знань студентів за модулями з використанням контролюючих програм та ПЕОМ).
2.11. Розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп'ютерних технологій.
2.12. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта.
2.13. Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.
2.14. Впровадження в навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних занять, занять на виробництві, навчальної, виробничої та переддипломної практик), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.
2.1.5. Розробка науково-методичного забезпечення виробничого навчання, заснованого на реальному практичному матеріалі.
2.15. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових та дипломних робіт з метою їх впровадження в фінансово-господарську діяльність установ, організацій, підприємств.
3. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри
Науково-дослідна робота кафедри є невід'ємною складовою науково-дослідної роботи академії і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі та здійснення наукових досліджень розвитку економічних процесів і явищ.
Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:
3.1. Посилення координації тематики наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками, аспірантами й студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень.
3.2. Проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, на які запрошуються випускники кафедри та провідні фахівці з державних фінансів Львівської області.
3.3. Розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних проектах з державних фінансів, регулярне здійснення публікацій за кафедральною тематикою.
3.4. Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів провідними викладачами кафедри.
3.5. Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах.
3.6. Підвищення відповідальності аспірантів, молодих викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання в учбовому процесі.
3.7. Формування стійких наукових зв'язків з державними фінансовими установами.
3.8. Розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків.
3.9. Розвиток наукових та ділових контактів із навчальними закладами Мінфіну, а також зарубіжними вищими навчальними закладами й науковими установами економічного профілю.
3.10. Поглиблення наукової співпраці викладачів кафедри з відділом регіональної економічної політики Інституту регіональних досліджень НАН України.
3.11. Активізація участі кафедри у підвищенні ролі академії у розв'язання освітніх і соціально-економічних проблем Львівської області, зокрема, поглиблення наукової співпраці з Міською радою м.Львова, через Інститут міста.
3.12. Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.
3.13. Залучення кращих студентів академії до участі у науково-дослідній роботі кафедри з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої професійної спрямованості.
3.14. Удосконалення діяльності студентського наукового гуртка кафедри державних фінансів та його взаємозв'язку з відповідними науково-дослідними студентськими організаціями академії.
3.15. Розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.
3.16. Наукові дослідження кафедри проводити на основі загально-академічного плану науково-дослідної роботи за такими напрямками:
- теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики як дієвого інструмента соціально-економічного розвитку країни;
- податкова політика формування доходів бюджету в контексті зростання національної економіки та її регіонів;
- державна політика у сфері видатків бюджету;
- методологічні засади підвищення ефективності бюджетних програм;
- розвиток місцевих фінансів;
- управління державним боргом.
 
Підвищити науково-педагогічний рівень викладачів кафедри:
- завершення та захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук;
- завершення та захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук;
- планове підвищення кваліфікації викладачів кафедри в Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, на кафедрах вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, а також, стажування у бюджетних установах, фінансових та податкових органах.
 
4. Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців
Основною метою інформатизації діяльності кафедри є підвищення ефективності освітньої та науково-дослідної діяльності шляхом модернізації основних та допоміжних процесів на основі комплексного використання сучасних комп'ютерних технологій.
Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:
4.1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до державних стандартів за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі державних фінансів.
4.2. Підвищення інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу кафедри, що сприятиме використанню більш повної інформації при прийнятті рішень.
4.3. Активізація використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників.
4.4. Поліпшення іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади та самоврядування, громадськості.
4.5. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фінансистів, що сприятиме їхньому працевлаштуванню.
4.6. Активізація творчої діяльності викладачів кафедри на базі сучасних засобів створення, редагування і тиражування наукової та навчально-методичної літератури.
4.7. Інтеграція кафедри до створюваної електронної мережі академії, що дозволить отримати вихід як до інформаційних ресурсів академії, так і до інформаційного простору України і світової спільноти.
4.8. Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки академії з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів.
5. Виховання студентської молоді
 
Головна мета виховної роботи кафедриформування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру.
Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:
5.1. Сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту.
5.2. Плани кураторів академічних груп мають містити комплекс заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України.
5.3. Активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного громадянського виховання студентів, в основу чого слід покласти принципи гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї.
5.4. Використання кураторами академічних груп при роботі із студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.
5.5. Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов'язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією.
5.6. Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної динаміки та підготовлений до життя і праці в умовах глобалізації світу.
6. Соціальний розвиток кафедри:
6.1. Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.
6.2. Брати участь у загально-академічних заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.
7. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри:
7.1. Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.
7.2. Впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для персональних комп'ютерів з дисциплін кафедри.
8. Профорієнтаційна робота кафедри:
8.1. Продовжувати активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як академії в цілому, так і кафедри державних фінансів зокрема.
8.2. Посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри.
8.3. Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг.
8.4. Посилити зв'язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами економічного профілю.
8.5. Організовувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загально-академічних заходів.
8.6. Організувати і проводити Дні спеціальності "Фінансиста".
9. Розвиток міжнародного співробітництва:
 
9.1. Участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема,
програмах молодіжних студентських обмінів.
9.2. Здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів ЛДФА про співробітництво.
9.3. Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи вищої фінансової науки.
10. Очікувані результати реалізації концепції
10.1. Завершення переходу на новий зміст освіти, визначений новими галузевими освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, впровадження нових державних стандартів освіти, навчальних планів та програм, підвищення якості навчального процесу у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками. удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження.
10.2. В рамках Болонського процесу та вимог МОНУ забезпечувати прозорість навчального процесу, повну інформованість студентів про зміст навчальних планів та навчальних програм, розширення вибіркової складової робочих навчальних планів, прозорість критеріїв оцінювання знань.
10.3. Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації професорсько-викладацьким складом кафедри, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітніх програм; використання у навчальному процесі новітніх інноваційних та інформаційних технологій, інтерактивних методів і засобів навчання.
10.4. Забезпечення неперервності та послідовності професійної і практичної підготовки; розширення баз проходження практики студентами, враховуючи особливості підготовки фахівців за спеціалізаціями як на денній, так і на заочній формах навчання.
10.5. Одержання студентами достатнього обсягу практичних навичок і умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів, що дозволить їм вирішувати не тільки суто фахові завдання, а й швидко і правильно приймати управлінські рішення в сфері державних фінансів.
10.6. Забезпечення максимальної адаптації професійної підготовки до умов майбутньої роботи, підготовки фахівця конкурентоспроможного на рину праці, привабливого для роботодавця.
10.7. Розробка та поновлення науково-методичного забезпечення навчального процесу, приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти, написання підручників, навчальних посібників нового покоління.
10.8. Використання сучасних технологій та інтерактивних методів навчання, а з метою розширення діапазону освітніх послуг, активізовувати роботу з впровадження сучасних комп'ютерних технологій та використання можливостей глобальної мережі Internet; запроваджувати в навчальний процес пакети прикладних програм для проведення практичних та лабораторних робіт.
10.9. Розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників кафедри; вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; формування та систематичне поповнення з метою ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відео матеріалів.
10.10. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, відвідування занять та позаурочних заходів, самоосвіта тощо.
10.11. Активізація наукових досліджень та творчих пошуків, як основи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і майбутніх фахівців; сприяння інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності; забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності; розвиток форм наукової співпраці з установами та організаціями для розв‘язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.
10.12. Розвиток міжнародного співробітництва в освітянській та науковій сферах, що сприяє поширенню інтеграції української системи вищої освіти у європейську; обмін науковими та методичними доробками викладачів та студентів; активна участь у міжнародних конференціях.
10.13. Впровадження основних положень Концепції національного виховання, реалізація його напрямів через систему запровадження виховної роботи; підвищення ролі кафедр у виховному процесі, безперервність і наступність виховної роботи в академічних групах, на курсах, у гуртожитку. Національна спрямованість виховного процесу, тісний зв‘язок з ідеалами, традиціями і іншими надбаннями української й світової духовної культури.
10.14. Запровадження модульно-рейтингової системи освіти, удосконалення форм і методів контролю за навчальним і виховним процесами.
10.15. Реалізація механізму державних гарантій працевлаштування випускників, надання першого робочого місця, підтримка дієвих зворотних зв‘язків з випускниками.