УкраїнськаEnglish

Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення
1.1. Бібліотека академії є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчально-виховний та науковий процес академії.
1.2. Правила користування бібліотекою академії розроблені згідно з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами та доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні”, - затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.01.2001 р. №319 і "Типовим положенням про бібліотеку вищого закладу освіти”, затвердженим Міністерством освіти України 30.04.1998 р.
1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4. Користування бібліотекою академії безкоштовне.
 
2. Порядок запису до бібліотеки
2.1. Користуватися фондами бібліотеки мають право:
2.1.1. Професорсько-викладацький склад, наукові працівники, аспіранти, студенти і працівники адміністративно-господарського, навчально-виробничого, навчально-допоміжного складу. Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються як правило, лише в читальному залі за дозволом завідувача бібліотеки.
2.2. Для запису в бібліотеку академії необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Для сторонніх академії – паспорт.
2.3. Перед записом у бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.
 
3. Порядок користування абонементом та читальним залом бібліотеки
3.1. Обслуговування користувачів бібліотекою можливе тільки при наявності студентського квитка, службового посвідчення дійсних в поточному році або паспорта.
3.2. Користувач бібліотеки може одержати для тимчасового користування необхідні йому різноманітні за змістом та видом документи.
3.2.1. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
3.2.2. Художня література видається в кількості до 3-х примірників на термін до 15 днів.
3.2.3. Для користування в читальному залі видаються періодичні та рідкісні видання, підручники та навчальні посібники, що є в обмеженій кількості, видання, що є в одному примірнику.
3.2.4. Література і документи обмеженого користування видаються у встановленому порядку.
3.2.5. За кожний одержаний екземпляр користувач повинен розписатися в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується бібліотекарем.
3.2.6. На прохання користувача термін користування документами може бути продовжено, якщо на них нема попиту інших користувачів.
3.2.7. У разі втрати або пошкодження творів друку та інших документів читач повинен замінити їх іншими примірниками цих видань рівноцінними за змістом і видавничим виглядом або зробити ксерокопії цих видань.
3.2.8. Заміна втрачених творів друку фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
3.2.9. Якщо рівноцінна заміна загублених або пошкоджених творів друку та інших документів неможлива, користувач повинен відшкодувати:
· 5-ти кратну вартість – для літератури після 1996 р. видання;
· за особливо цінні або рідкісні твори друку, їх вартість визначається за цінами, встановленими у каталогах-прейскурантах на купівлю та продаж букіністичних видань.
3.2.10. Вартість пошкоджених чи загублених творів друку та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки, з урахуванням подальшої індексації їх вартості.
3.2.11. Грошова компенсація за втрачені твори друку може бути внесена користувачем безпосередньо в касу академії
 
4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів
Користувач має право:
4.1. Розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
4.2. Безкоштовно користуватись основними бібліотечно-інформаційними послугами.
4.2.1. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.
4.2.2. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою.
4.3. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.
4.4. Робити зауваження і давати поради, щодо поліпшення складу і організації фондів бібліотеки, її довідково-інформаційного апарату та режиму роботи.
4.5. Дотримуватись Правил користування бібліотекою. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів до кінця семестру або до кінця навчального року. Матеріали про порушення користувачами Правил користування за доповідною запискою завідувача бібліотеки передаються на розгляд в деканат.
4.6. Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких формулярів. Якщо дані змінюються, вчасно повідомити бібліотеку про зміни.
4.7. Дбайливо ставитися до видань та інших документів, отриманих з фондів бібліотеки.
4.7.1. Не робити в книгах та документах ніяких позначень й записів, не виривати, не загинати сторінок, не робити вирізок, не виправляти інвентарні номери тощо.
4.7.2. Повертати отримані видання у встановлений термін.
4.7.3. Не виносити з приміщення бібліотеки книг та документів, що не записані в читацький формуляр на абонементі.
4.7.4. Не виносити з приміщення бібліотеки книг та документів, які видані тільки для користування в читацькому залі.
4.7.5. Отримавши книги та інші документи, ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і в разі їх виявлення, попередити про них бібліотекаря, який забов'язаний зробити на документах відповідні позначки.
В іншому випадку відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.
4.7.6. Не виривати карток з каталогів і картотек і не робити на них ніяких позначень.
4.8. Дотримуватися тиші у читальному залі та в приміщенні бібліотеки.
4.9. Не псувати бібліотечного майна.
4.10. На літній період студенти повинні повернути до бібліотеки всі зафіксовані за ними у читацькому формулярі документи.
4.11. У разі закінчення навчання в академії або звільнення повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист, де має бути помітка про відсутність заборгованості.
Відповідальність користувача:
4.12. За втрату або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувачі несуть адміністративну та матеріальну відповідальність.
4.13. За затримання документів більш встановленого бібліотекою терміну користувач після попереднього попередження бібліотекарем може бути позбавлений обслуговування бібліотекою на термін до одного місяця.
5. Права та обов'язки бібіліотеки
Бібліотека зобов'язана:
5.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу” і обслуговувати їх згідно з Положенням про бібліотеку вищого закладу, Статуту вищого закладу, та цим Правилам.
5.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються.
5.3. Комплектувати фонди відповідно до профілю вузу та запитів користувачів.
5.4. Створювати необхідні умови для використання бібліотечного фонду та роботи в бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів та інформації.
5.4.1. Забезпечити користувачам доступ до фондів бібліотеки через систему абонементів, читальних залів, бібліотечних пунктів.
5.4.2. Забезпечити користувачам повну інформацію про склад біліотечного фонду через систему каталогів, картотек бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліотечного інформування.
5.4.3. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створюванні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.
5.4.4. Вивчати та задовольняти інформаційні потреби користувачів на основі дослідження читацьких інтересів
5.5. Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.
5.6. Проводити на початку кожного навчального року перереєстрацію користувачів.
5.7. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.
Бібліотека має право:
5.8. Інформувати адміністрацію академії про порушення Правил користування бібліотекою.
5.9. Вимагати від керівництва академії невидачі дипломів студентам та документів іншим користувачам бібліотеки при звільненні з академії та наявності заборгованості перед бібліотекою.