УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Наукові напрями та школи

Наукові напрями та школи

Хто думає про науку, той любить її,
а хто її любить, той ніколи не
перестає вчитися, хоча б зовні він і
здавався бездіяльним.
 

Григорій Сковорода

 
  Сьогодні Львівська державна фінансова академія є вищим навчальним закладом ІVрівня акредитації, яка у відповідності до завдань Комплексної програми удосконалення професійної підготовки фахівців вищими навчальними закладами системи Міністерства фінансів України здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Фінанси», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика»; забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців органів фінансової системи Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької та Закарпатської областей; готує науково-педагогічні та наукові кадри через аспірантуру академії.
  Гарантом якості навчального та науково-методичного процесу є професорсько-викладацький склад академії, який очолює провідний науковець Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Буряк П.Ю. Навчальний процес в ЛДФА забезпечують 211 викладачів, серед яких 26 докторів наук, професорів (з них 11 штатних) і 75 кандидатів наук, доцентів (з них 62 штатних), що дозволяє органічно поєднувати освітню та наукову діяльність в академії, створюючи наукове підґрунтя для підготовки висококваліфікованих економістів і фінансистів.
  Після майже 40-річного існування в статусі технікуму (1957-1993 рр.) і коледжу (1993-1999рр.) Львівська державна фінансова академія набула свого теперішнього статусу впродовж порівняно короткого часового періоду. Адже вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації вона стала у 1999 р., коли Постановою КМУ №1802 від 16.11.1998р. та відповідним наказом Міністерства фінансів України №5 від 06.01.1999р. було створено Львівський державний фінансово-економічний інститут; у 2004р. на його базі у відповідності до розпорядження КМУ №471-р від 13.07.2004р. «Про впорядкування мережі ВНЗ, що перебувають у сфері управління Міністерства фінансів України» та відповідного наказу Мінфіну України №487 від 28.07.2004р. утворено Львівську державну фінансову академію, яка у 2007р. була в цілому акредитована за ІVрівнем.
  Започаткування наукової та науково-дослідної роботи в ЛДФА відбувалося в період 1999-2000рр. А їх активний розвиток в останнє десятиріччя дає підстави говорити про певні наукові здобутки науковців ЛДФА.
  Основною метою науково-дослідної діяльності в ЛДФА є отримання та використання нових наукових знань для досягнення суспільно корисних результатів, пов'язаних із забезпеченням, по-перше, якісної підготовки фахiвцiв (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) як для органів фінансової системи України різних рівнів, так і для підприємств, установ і організацій національної економіки та її галузей; по-друге, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; по-третє, впровадження та використання оригінальних наукових результатів в економічній практиці.
  Основними принципами науково-дослідної діяльності в ЛДФА є:
- актуальність наукових досліджень і реальність впровадження їх результатів в практику;
- демократизм у виборі напрямів, форм, методів наукових досліджень і засобів реалізації потенціалу науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів і студентів академії;
- інтеграція навчального процесу, науки і практичної діяльності органів фінансової системи:
- формування, збереження і розвиток наукового потенціалу академії.
  Економічна тематика науково-дослідних робіт, що розробляються в ЛДФА, затверджується Вченою радою як кафедральна держбюджетна, охоплює фундаментальні та прикладні дослідження, відповідає Пріоритетним напрямам науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України і закріплюється за спеціалізованими та випускаючими кафедрами у відповідності до напряму підготовки
«Економіка і підприємництво». До наукових досліджень залучаються аспіранти та здобувачі, які працюють над дисертаціями під керівництвом провідних вчених академії (на 01.01.2010р. в академії проходять підготовку 37аспірантів та 19здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), а також талановита молодь з числа студентів старших курсів.
  Одним з пріоритетних наукових напрямів економічних досліджень в ЛДФА є дослідження інтеграційних процесів у сфері фінансів і підприємництва, за результатами яких була сформована наукова школа, започаткована і очолювана д.е.н., професором БурякомП.Ю, який на сьогоднішній день є відомим науковцем, автором понад 200 наукових та науково-методичних праць (серед яких 3одноосібні та 4колективні монографії, 13підручників та навчальних посібників).
 
 У межах цього напряму на кафедрі державних фінансів виконувалася низка взаємопов'язаних науково-дослідних робіт, зокрема:
  •  2000-2002 рр. «Дослідження методів фінансової підтримки підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки України», керівник роботи – к.е.н.,проф.БурякП.Ю. На основі аналізу стану та перспектив розвитку підприємництва в Україні були розроблені методи його фінансово-кредитної підтримки та активізації, запропонована цілісна концепція сприяння розвитку вітчизняного підприємництва (у т.ч. малого) на всіх рівнях управління економікою.
  •  2003-2005 рр. – «Організаційно-правові основи та фінансово-кредитні механізми створення та функціонування корпоративних підприємницьких структур», керівник роботи– д.е.н.,проф.БурякП.Ю. Досліджено теоретико-методологічні основи вибору найбільш доцільних форм організації корпоративних підприємницьких структур та фінансово-кредитні механізми їх функціонування. Основні результати дослідження знайшли відображення у монографії БурякаП.Ю. «Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку в Україні», яка за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових монографій з питань економіки, присвяченого 140-ій річниці з дня народження М.І.Туган-Барановського, нагороджена дипломом ІІступеня.
  •  2006-2008 рр. – «Розвиток інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері в період фінансової глобалізації світової економіки», керівник роботи– д.е.н.,проф.БурякП.Ю. Необхідність посилення конкурентних переваг вітчизняних учасників фінансових ринків в умовах глобалізації останніх актуалізувало проблему пошуку ефективних форм взаємодії фінансово-кредитних установ, заснованих на інтеграційних стратегіях їх розвитку. У зв'язку із цим у НДР досліджувалися теоретичні та методологічні аспекти створення в Україні інтегрованих фінансово-кредитних структур, здатних виступити агентами держави в справі стабілізації економічного зростання та забезпечення конкурентоспроможності фінансової системи у міжнародному масштабі. Пропозиції та рекомендації, вироблені в процесі виконання НДР, впроваджені в практичну діяльність банківських установ та страхових компаній.
  •  2008-2009 рр. – «Управління ринковою вартістю акцій українських корпорацій», керівник роботи– к.е.н.,доцентАльошинаЛ.Є. Дослідження виконувалося у розрізі пріоритетного напряму науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України «Державна політика розвитку фінансових ринків». За результатами дослідження вироблені рекомендації щодо підвищення капіталізації та інвестиційної привабливості акцій українських підприємств на основі стимулювання росту їх ринкової вартості; розроблена та видана друком Методика визначення ринкової вартості неліквідних та низьколіквідних акцій українських акціонерних товариств. Результати НДР впроваджені в практику незалежного оціночного менеджменту.
  В продовження наукових досліджень за цим напрямом сьогодні реалізується НДР «Стратегічні напрями активізації фондового ринку України».
  Результати досліджень, що здійснювалися в межах зазначеного напряму впродовж останніх років, використовувалися Міністерством фінансів та Міністерством економіки України, ДПА України, регіональними представництвами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна України при підготовці Законів України та інших нормативно-правових актів у сфері фінансово-кредитного та податкового регулювання розвитку підприємництва, розвитку фондового ринку та удосконалення корпоративного управління в Україні.
  Напрям досліджень, який стосується формування та реалізації підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства, започаткований професоромКарпінськимБ.А. У межах цього напряму запропоновано та розпочато виданнямонографічних праць у спеціальних наукових серіях «Економіка території» (за 2004-2009роки випущено 4монографії)» та «Фінансові стратегії» (за 2007-2011роки випущено 3монографії). На кафедрі економіки та менеджменту за 2008-2010роки виконані науково-дослідні роботи «Розвиток наукових основ податкового контролю в умовах трансформації економіки України»; «Розробка методологічних основ та критеріїв збалансованості фінансової системи України в контексті фінансової безпеки». У 2011році продовжується виконання НДР «Оцінювання та порівняння впливу глобальних фінансових викликів на збалансованість фінансової системи держави» та розпочато виконання НДР «Прояви та оцінювання синергічності у фінансовій системі держави».
 
  Плідним на наукові результати став 2010рік. У тісній взаємодії з працівниками Міністерства фінансів України та ДННУ «Академія фінансового управління» провідні фахівці академії взяли участь у підготовці Науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України та увійшли до складу авторського колективу з видання підручника «Управління державним бюджетом України».
  На замовлення Міністерства фінансів України виконано НДР на тему «Удосконалення механізмів оподаткування в Україні в посткризовий період».
  Сьогодні перебуває у розробці НДР на тему «Фінансово-економічні механізми державної підтримки розвитку малого і середнього бізнесу в Україні».