УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Положення про наукову діяльність

Положення про наукову діяльність

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію наукової та науково-дослідної діяльності у ЛДФА

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує наукову та науково-дослідну діяльність (ННДД) ЛДФА, що є невід’ємною складовою її загальної діяльності та забезпечує інтеграцію освіти і науки в ЛДФА.

1.2. При організації та проведенні ННДД ЛДФА керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрямки науки і техніки», «Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації», нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України, статутом ЛДФА та цим Положенням.

2. Мета, основні завдання та принципи організації

2.1. Основною метою ННДД ЛДФА є одержання і використання нових наукових знань та суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців фінансової сфери економіки України, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, розв’язання комплексних завдань у сфері наукового та економічного розвитку, впровадження та використання наукових і науково-практичних результатів.

2.2. Основними завданнями ЛДФА у галузі наукової, науково-дослідної діяльності є:

2.2.1. Розвиток фундаментальних та виконання прикладних досліджень і розробок у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки України.

2.2.2. Дослідження і розробка теоретичних і методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

2.2.3. Розвиток та підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

2.2.4. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до ННДД.

2.2.5. Забезпечення підготовки у ЛДФА кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науки і техніки.

2.2.6. Ефективне використання наукового і науково-дослідного потенціалу ЛДФА для вирішення пріоритетних завдань фінансової системи та проведення соціально-економічних перетворень.

2.2.7. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки для спільного розв’язання найважливіших науково-технічних завдань, розширення використання наукових розробок у фінансовій сфері.

2.2.8. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки.

2.2.9. Модернізація та оновлення навчально- та науково-дослідницької бази ЛДФА та ефективне їх використання.

2.2.10. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації та мережу Internet.

2.2.11. Проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу наукової продукції відповідно до міжнародних стандартів.

2.2.12. Розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки.

3. Науково-організаційні структури та керівництво

3.1. Для організації та координації ННДД у ЛДФА згідно зі статутом створені науково-дослідний сектор, наукові підрозділи факультетів і кафедр, відділ технічних засобів навчання та видавництва, редколегії періодичних видань ЛДФА, наукова рада, діяльність яких спрямована на здійснення ННДД.

3.2. Структурні наукові підрозділи ЛДФА діють на основі статуту ЛДФА, створюються наказом ректора і є у підпорядкуванні проректора з наукової роботи.

3.3. Структурні наукові підрозділи ЛДФА здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які регламентують права і обов’язки керівників цих підрозділів.

3.4. Виконання програм та планів ННДД у ЛДФА здійснюються колективами (тематичними групами, творчими колективами тощо), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.

3.5. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням науково-дослідних програм, планів та окремих тем здійснюють їх наукові керівники. У разі потреби можуть призначатися також відповідальні виконавці програм і планів, наукові консультанти, інші відповідальні особи.

3.6. Організацію ННДД у ЛДФА, безпосереднє керівництво нею та поточне управління здійснює проректор з наукової роботи в межах делегованих ректором повноважень. Функції організації та управління ННДД проректор з наукової роботи здійснює через створені наукові підрозділи та дорадчі наукові структури (наукову раду, студентську раду, наукові секції за напрямами, експертні комісії тощо).

4. Фінансування

4.1. Для здійснення ННДД запроваджуються принципи багатоканального фінансування, зокрема з використанням можливостей, які надає входження України в міжнародний науково-освітній простір.

4.2. Джерелами фінансування ННДД в ЛДФА можуть бути кошти державного бюджету та кошти, одержані за виконання науково-дослідних робіт, надання освітніх і наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, інші джерела відповідно до чинного законодавства.

4.3. Наукові дослідження і розробки ЛДФА, що проводяться коштом державного бюджету, фінансуються Міністерством фінансів України за відповідною бюджетною програмою.

5. Планування, організація та облік

5.1. Загальне управління науковою та науково-дослідною діяльністю здійснюють Міністерство освіти і науки України та Міністерство фінансів України в межах їх повноважень. Поточне і перспективне планування НДДЗ здійснює ЛДФА.

5.2. Поточне і перспективне планування наукових досліджень і розробок здійснюється ЛДФА самостійно відповідно до затвердженого ректором і узгодженого з Міністерством фінансів України тематичного плану. Фундаментальні дослідження, прикладні розробки, що сприяють розвитку інноваційної діяльності ЛДФА та фінансуються коштом загального фонду державного бюджету, входять до тематичного плану після проходження конкурсного відбору.

5.3. Фінансово-господарська діяльність у сфері ННДД здійснюється на підставі затверджених Міністерством фінансів України кошторисів за відповідними бюджетними програмами.

5.4. Планування витрат на проведення НДР здійснюється ЛДФА самостійно на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за темою, з виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню у поточному бюджетному році.

5.5. Документальне оформлення операцій, пов’язаних з виконанням НДР або надання платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності, забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (із змінами), та інших нормативно-правових актів.

5.6. Науково-дослідні роботи, що виконуються коштом державного бюджету, підлягають обов’язковій реєстрації в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації відповідно до постанови КМУ від 31.03.92 №162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

5.7. За підсумками виконання наукових досліджень ЛДФА складає відповідні звіти, видає фаховий журнал «Вісник ЛДФА», збірки наукових праць, доповідей і тез доповідей на наукових конференціях, анотацій завершених НДР.

6. Виконавці наукових та науково-дослідних робіт

6.1. Суб’єктами наукової, науково-дослідної діяльності в ЛДФА є штатні наукові та науково-педагогічні працівники, науково-технічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, керівний склад навчального закладу, працівники, що здійснюють організацію та координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації.

6.2. До виконання наукових і науково-дослідних робіт у ЛДФА можуть залучатися фахівці наукових установ та організацій Національної та галузевих академій наук, інші фахівці, що мають відповідну кваліфікацію.

6.3. Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження та розробки відповідно до національних, державних, галузевих та інших програм і проектів, тематичних та координаційних планів, договорів і завдань, індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.

6.4. Складовою наукового потенціалу ЛДФА є науковий доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає науково-дослідну роботу, що включена в графік навчального процесу (курсові, дипломні роботи, практичні та лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру), та роботу, що індивідуально виконується поза графіком навчального процесу.

7. Міжнародне наукове співробітництво

7.1. ЛДФА здійснює наукове співробітництво з навчальними закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства.

7.2. Міжнародне наукове співробітництво ЛДФА спрямоване на:

- залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення досліджень і розробок;

- залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування ННД у ЛДФА;

- одержання конкурентоспроможних на світовому ринку науково-прикладних результатів;

- участь у міжнародних заходах наукового характеру (конференціях, семінарах, виставках тощо);

- забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими досягненнями науки і техніки.