УкраїнськаEnglish

факультети кафедрипідрозділи → Центр заочного навчання

Загальні відомості

 
 
  Історія заочного навчання ЛДФА розпочалася у 1964 році. Враховуючи велику популярність вузу серед працюючого населення регіону, випускників середніх спеціальних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл було відкрито факультет заочного навчання. Про популярність цієї форми навчання свідчить той факт, що, як правило, значна кількість абітурієнтів щорічно ставали студентами першого курсу центру заочної освіти.
Заочна форма навчання це - навчання, що здійснюється без відриву від виробництва через заочну форму навчання у середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. Після закінчення видається диплом єдиного зразка і присвоюється відповідна кваліфікація.
  Підготовку студентів заочної форми навчання у ЛДФА проводять відповідно до закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» та «Положення про заочне навчання у ЛДФА».
  Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та у міжсесійний період. Міжсесійний період — це частина навчального року, протягом якого здійснюється позааудиторна самостійна робота студентів з засвоєння навчального матеріалу, студенти виконують індивідуальні контрольні завдання. Сесія для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якого проходять аудиторні форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекційні, практичні, семінарські заняття, консультації, виконання індивідуальних контрольних завдань), а також складання іспитів і заліків.
  Специфіка заочного навчання полягає у тому, що 70% навчального матеріалу студент вивчає самостійно, звичайно, під умілим керівництвом викладачів та центру заочної освіти. У зв'язку з цим, важливою частиною педагогічного процесу, особливо на заочній формі навчання, є самоосвіта. Самоосвіта – не механічне поповнення знань, не замкненість та відірваність від людей, а живі людські стосунки, - вважав А.В. Сухомлинський. Необхідність самоосвіти та самовиховання диктується взаємозв'язком між суспільством та особистістю, що розвивається. Від самої людини сьогодні значною мірою залежить її соціальний статус, розширення контактів, засвоєння потоку інформації, можливість досягнення успіху.
  В центрі заочної освіти Львівської державної фінансової академії є 30 груп студентів і навчається 644 особи. Вищу освіту можна отримати за такими напрямами підготовки: 030508 «Фінанси і кредит» та 030509 «Облік і аудит».
Керівництво навчально-методичною та виховною роботою на факультеті здійснює керівник центру заочної освіти, керуючись статутом Академії, ухвалами Вченої ради, наказами та розпорядженнями ректора. Адміністративним органом, який керує заочним навчанням є центр заочної освіти. До складу центру заочної освіти входять 5 осіб: керівник ЦЗО – Григор'єва Марія Іванівна; методист – Луковська Оксана Григорівна; інспектори: Кузик Віра Іванівна, Шимчишин Марія Богданівна; секретар – Ших Оксана Іванівна.
Адреса центру заочної освіти: 79038 м. Львів, вул. Медової Печери, 53 (кім. 316)
тел. (032) 244-87-05
email: zao-dek_ldfa@ukr.net
Концепція діяльності центру заочної освіти
Основні пріоритети діяльності центру заочної освіти на 2010-2020 рр.
  Головними завданнями центру заочної освіти є:
- здійснення заочно-освітньої діяльності, яка забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів і відповідає стандартам вищої освіти;
- здійснення навчально-методичної, виховної та просвітницької діяльності;
- забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
- організація підвищення кваліфікації та стажування викладачів і працівників з питань використання у навчальному процесі дистанційних технологій навчання;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості студентів.
  Основною метою діяльності центру заочної освіти є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну форму навчання в академію, якісної вищої освіти, їх підготовка як фахівців для потреб бюджетних установ, податкових організацій, казначейства, КРУ, приватних підприємств та ін.
 Центр заочної освіти використовує навчальні аудиторії для вирішення ним завдань. Їх використання регламентується відповідними розкладами занять, розпорядженнями та наказами.
Показники ефективності процесу управління центром заочної освіти
Ефективність процесу управління центром оцінюється за такими показниками:
• додержання вимог щодо забезпечення якості освітньої діяльності;
• наявність позитивних відгуків щодо діяльності центру за результатами перевірок та відсутність невідповідностей;
• позитивний соціально-психологічний клімат центру;
• рівень трудової дисципліни в центрі;
• своєчасність та повнота виконання планів роботи кафедр з окремих напрямів освітньої діяльності та видів робіт, що стосується роботи зі студентами;
• виконання планів набору студентів та випуску фахівців за напрямками підготовки.
 
 
?xml:namespace>?xml:namespace>