УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф ЕК

Кафедра економічної кібернетики

"Кібернетика" – солідне і поважне слово. Але не багато хто відразу може чітко пояснити, що відображає дане поняття.

Перші згадки про кібернетику з’являються ще до нашої ери. Дане поняття походить від слова "кібернус" – мистецтво керування кораблем.

Однак появу кібернетики як самостійної науки відносять до 1948 р., коли американський учений, професор математики Массачусетского технологічного інституту Норберт Вінер (1894-1964 р.) опублікувала книгу "Кібернетика або управління і зв’язок у тварині і машині". У даній праці кібернетика визначається як науковий напрям, що вивчає загальні закономірності побудови складних систем управління і протікання в них процесів управління.

На даний час можна виділити кілька напрямів досліджень. Перший – розробка математичних моделей економічних систем. Інший напрямок пов’язаний з дослідженням економічної інформації: потоків інформації, що циркулюють в економічних системах, характеристик інформаційних процесів, питань організації обробки даних в інформаційних системах.
 
Саме цими напрямками займається кафедра економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії, яка створена у 2002 році на базі кафедри математичних методів в економіці та комп’ютерної техніки.
 
Спеціальність "Економічна кібернетика" дає студентам ґрунтовні знання з економічних дисциплін, роблячи наголос на поглиблене використання економіко-математичних методів та застосування сучасних інформаційних систем і технологій.
 
На сьогоднішній день на кафедрі економічної кібернетики створене наукове підґрунтя для підготовки висококваліфікованих випускників спеціальності "Економічна кібернетика". Гарантом якості навчального і науково-методичного процесу є професорсько-викладацький склад кафедри.
 
Викладацький колектив кафедри на високому рівні й кваліфіковано здійснює проведення лекційних, практичних та семінарських занять, контрольних заходів, оформлення навчально-методичного забезпечення навчального процесу з предметів, закріплених за кафедрою. У цьому суттєве значення відіграє наявне технічне та програмне забезпечення. Проведення практичних занять здійснюється у 8 лабораторіях, облаштованих сучасним комп’ютерним обладнанням.

Значну увагу на кафедрі приділяють науково-пошуковій роботі. За час існування на кафедрі здійснено розробку двох науково-дослідних тем:
  • "Дослідження, розробка та інформаційне забезпечення математичних моделей системної організації і управління складовими фінансової системи України в умовах нестабільної економіки" (період з 2000 по 2002 рік);
  • "Інформаційне та математичне забезпечення прийняття рішень в процесах управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів економічної системи України" (період з 2003 по 2005 рік).
Поряд із науковою діяльністю кафедри, викладачі здійснюють індивідуальні наукові дослідження за пріоритетними напрямками створення та використання сучасних інформаційних систем і технологій у різних сферах економічного життя, використання економіко-математичних методів для дослідження та вирішення оптимізаційних задач довільної складності. Основні результати наукової роботи професорсько-викладацького складу публікуються у фахових наукових виданнях. Значна кількість отриманих результатів доповідається на науково-практичних та науково-методичних конференціях та наукових семінарах різних рівнів.
 
На базі кафедри діє студентський науковий гурток. Залучені в ньому студенти здійснюють наукову роботу в двох напрямках:
  • теоретичному, який спрямований на удосконалення навиків використання економіко-математичних методів для розв’язування задач економічного характеру;
  • практичному, основне завдання якого – розробка програмних продуктів, які здатні автоматизувати роботу окремих підрозділів навчального закладу.
Підвищенню якості навчання сприяє переймання передового досвіду навчальних закладів України та Європи. Зокрема, потрібно відзначити тривалі партнерські стосунки з кафедрою прикладної інформатики Технічного університету м. Лодзь (Польща). Викладачі кафедри постійно здійснюють спільні наукові дослідження з польськими колегами щодо впровадження передових інформаційних технологій в різні сфери економічної діяльності, а кращі студенти спеціальності "Економічна кібернетика" мають змогу пройти практику в зазначеному ВУЗі.