УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф іноз мов

Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов, як окремий структурний підрозділ Львівської державної фінансової академії, розпочала свою діяльність у 2001 році. Починаючи з часу її заснування, кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Джулик Ольга Іванівна, а її заступником стала старший викладач Малиновська Галина Романівна.

Станом на 2009 навчальний рік професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов налічує 14 викладачів: 2 доценти, 7 ст. викладачів, 5 асистентів.

Викладачі англійської мови:

 • завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Джулик Ольга Іванівна;
 • заступник завідувача кафедри, ст. викладач Малиновська Галина Романівна;
 • ст. викладач Каменєва Раїса Дмитрівна;
 • ст. викладач Кіпень Сергій Васильович;
 • ст. викладач Любицька Леся Григорівна;
 • ст. викладач Пілецька Наталя Володимирівна;
 • ст. викладач Чишинська Ліліана Ігорівна;
 • асистент кафедри Чорний Василь Васильович.
 • асистент кафедри Рибій Наталія Григорівна.

Викладачі німецької мови:

 • ст. викладач Рутар Ганна Іванівна;
 • асистент кафедри Сенів Мар’яна Володимирівна;
 • асистент кафедри Яцків Ірина Іванівна.

Викладачі французької мови:

 • кандидат філологічних наук, доцент Думашівський Ярослав Євгенович;
 • асистент кафедри Сущенко Оксана Семенівна.

Напрямки методичної роботи кафедри: - вибір оптимальних форм навчання; - застосування передових технологій викладання іноземних мов; - впровадження сучасних інтерактивних методів навчання;

- вдосконалення педагогічної майстерності викладачів;

- розробка сучасних ефективних засобів та методичних прийомів навчання;

- формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної);

- формування у студентів загальної компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися).

На кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінари, найбільш поширена тематика яких: «Термінологічна лексика економічного спрямування», «Економічні терміни у професійному спілкуванні», «Аудіо-візуальні засоби навчання при викладанні іноземних мов», «Використання Smartboard у навчальному процесі».

В науково-методичному плані викладачі кафедри співпрацюють з такими зарубіжними центрами інформації, як "British Council" (англ. мова), науково-дослідницький центр ФРН, інститут ім. Гете (нім. мова), Французький методично-інформаційний центр у м. Львові.

Активне використання викладачами кафедри дидактичних матеріалів ресурсної бази мережі Internet підвищує продуктивність вивчення іноземних мов та дозволяє студентам розширити свій лексичний запас та вміло використовувати його у повсякденному спілкуванні.

У навчально-методичному арсеналі кафедри зібрано комплекти підручників з іноземних мов провідних видавництв світу, довідкова література, інтерактивні словники та періодичні видання, відповідне програмне забезпечення для вивчення іноземних мов з використанням ПК, а також підручники, посібники та методичні розробки викладачів кафедри.

Кафедра має у своєму розпорядженні комплекти відео- та аудіокурсів для різних рівнів навчання.

Глибока та всебічна підготовка студентів-економістів з іноземних мов дозволяє нашим випускникам під час роботи із зарубіжними партнерами виконувати професійні обов’язки, не звертаючись до послуг перекладача.

Навчальні дисципліни:

 • Англійська мова;
 • Англійська мова (додатково);
 • Ділова англійська мова;
 • Німецька мова;
 • Французька мова;
 • Англійська мова за професійним спрямуванням;
 • Німецька мова за професійним спрямуванням;
 • Французька мова за професійним спрямуванням.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • активізація студентської науково-дослідницької роботи;
 • сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту;

Викладачі кафедри займаються розробкою та впровадженням загальнокафедральної теми: „Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання іноземних мов у вищій школі економічного спрямування". Державний реєстраційний номер: 0108U000685.

Дослідження складається з трьох етапів:

1. Розробка методології викладання іноземних мов відповідно до вимог Болонської декларації;

2. Дослідження зібраного матеріалу на основі певних методик викладання іноземних мов;

3. Підготовка наукових матеріалів до друку, видання методичних рекомендацій.

Керівник роботи: к. пед. н., доц. Джулик О. І.

Викладачі кафедри виступають із доповідями на різноманітних міжнародних наукових конференціях, публікують статті і проводять семінари з питань методики викладання іноземних мов та проблем іноземної філології, а також видають збірки тестів та вправ, які використовуються у навчальному процесі.

Колектив кафедри бере активну участь у керівництві науково-дослідною роботою студентів. Під час проведення щорічної міжвузівської студентсько-аспірантської конференції у Львівській державній фінансовій академії працює окрема секція, в якій студенти мають можливість доповідати про свої наукові здобутки іноземними мовами.

На даний час увага адміністрації вузу та керівництва кафедри спрямована на створення відповідних умов для проведення коротко- і довгострокового наукового стажування викладачів у зарубіжних вузах.

Студенти також мають можливість працювати у студентському науковому гуртку кафедри «Поліглот».