УкраїнськаEnglish

Факультет післядипломної освіти і довузівської підготовки

Напрями роботи:

- Післядипломна освіта

- Підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

Методичне забезпечення:

- Підвищення кваліфікації державних службовців за напрямом 1501 “Державне управління”

1. Контрольно-ревізійне управління

 • Освітньо-професійна програма
 • Лекції

2. Державне казначейство

 • Освітньо-професійна програма
 • Лекції

3.  Фінансове управління

 • Освітньо-професійна програма
 • Лекції

- Перепідготовка (друга вища освіта) за спеціальністю 7.050104 “Фінанси”

 1. Робочі програми
 2. Завдання для самостійної роботи
 3. Завдання для контрольних робіт

- Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади

 1. Математика
 2. Українська мова та література


 

Факультет післядипломної освіти та довузівської підготовки є структурним підрозділом Львівської державної фінансової академії.

Мета роботи факультету:

– підвищення кваліфікації фахівців фінансових органів за напрямом 1501 “Державне управління”;

– підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерських служб суб’єктів господарювання, викладачів навчальних закладів І рівня акредитації з фундаментальних дисциплін за напрямком “Економіка і підприємництво”;

– перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.050104 “Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”;

– організація курсів цільового призначення та семінарів;

– підготовка випускників шкіл до незалежного тестування у Регіональних центрах оцінювання якості освіти.

Факультет проводить свою роботу у взаємодії з факультетами та кафедрами Академії, навчально-методичним, планово-економічним відділами, центром інформаційних технологій і видавництва та іншими структурними підрозділами Академії.

У роботі факультету беруть участь як професорсько-викладацький склад Академії, так і науковці науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів освіти та провідні фахівці податкових, контрольно-ревізійних та фінансових органів.

Факультет здійснює свою діяльність за двома напрямами:

– післядипломна освіта;

– підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.

Післядипломна освіта

Постійною ланкою в національній системі безперервної освіти є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове вдосконалення й оновлення професійних умінь і навичок. Відповідно до цього деканат післядипломної освіти та довузівської підготовки здійснює оперативне підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для різних галузей економіки, фінансів, банківської справи, підприємництва та менеджменту, поглиблення та поповнення знань у галузі економічних дисциплін і забезпечує подолання дефіциту кадрів у провідних галузях народного господарства. Основне місце деканату в системі навчальних підрозділів Академії визначається стратегічними завданнями і функціями із забезпечення безперервності освіти громадян, здобуття вищої кваліфікації або одержання нового фаху. Він сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні професійного рівня, запобігає втратам продуктивних сил засобами оновлення і корекції професійної підготовленості фахівців до мінливих умов матеріального виробництва, попиту на ринку праці, виступає одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує потребу суспільства і держави у висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях. Тут здійснюється підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів зі спеціальностей, безпосередньо пов’язаних з профілем Академії:

– надання другої вищої освіти;

– підвищення кваліфікації спеціалістів за направленнями центрів зайнятості;

– підвищення кваліфікації державних службовців (V–VII категорії посад).

Перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до укладених договорів, серед яких державні замовлення центрів зайнятості, проводиться за затвердженими в установленому порядку навчальними планами та програмами.

Одним із основних завдань для належної організації проведення курсів підвищення кваліфікації працівників державної служби є удосконалення методичного забезпечення на основі нового законодавчого та інструктивного матеріалу. Для цього залучують не тільки викладачів провідних кафедр Академії, а й запрошують працівників територіального управління Рахункової палати України, Державної контрольно-ревізійної служби, Державного казначейства, Фінансового управління.

Основні засади організації післядипломної освіти та підвищення кваліфікації:

– гуманізація, демократизація, науковість, компетентність, комплексність, диференціація, інтеграція, наскрізність та неперервність;

– органічна єдність із системою підготовки фахівців, зв’язок із процесом ринкових перетворень різних форм власності і господарювання, реструктуризацією економіки;

– орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;

– відповідність державним вимогам та освітнім стандартам.

Підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

За умови становлення та розвитку вітчизняної економіки освіта визначає і рівень добробуту окремої людини, і конкурентоспроможність держави. Отже, грамотність населення сьогодні підлягає перегляду і радикальним змінам. Ключову роль у цьому має відіграти вища освіта, яка відповідає за соціальну інтеграцію нового покоління, його готовність до життя та успішної діяльності в сучасному світі.

Щороку вимоги, які висувають абітурієнтам вищі навчальні заклади, підвищуються. Як показує практика, вступ у вищі навчальні заклади вимагає цілеспрямованої підготовки навіть випускників шкіл з поглибленим вивченням однієї дисципліни та учнів, що мають добрі оцінки. В цій ситуації освітня допомога з боку вищих навчальних закладів є безумовно одним із шляхів якісної підготовки школярів до вступу та подальшого навчання у ВНЗ.

Сьогоденні перетворення у вищій освіті, що обумовлені імплементацією кредитно-модульної системи навчання, також висувають перед абітурієнтами нові непрості вимоги. Це, насамперед, пов’язано із зовнішнім незалежним оцінюванням, яке вже проводиться згідно з дорученням Президента України, постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095. А наказ Міністерства освіти і науки України № 607 від 13 липня 2007 року повністю регламентує проведення зовнішнього незалежного тестування. Вже у 2009 році вступних іспитів до ВНЗ не проводитимуть. Результати зовнішнього незалежного тестування зараховуватимуться під час конкурсного відбору для навчання у ВНЗ.

Зважаючи на те, що довузівська підготовка учнів здійснюється у ВНЗ тільки з тих дисциплін, з яких проводитиметься зовнішнє незалежне тестування, то роль підготовчих відділень й курсів підготовки абітурієнтів є актуальною.

Довузівська підготовка шкільної молоді в Україні має давні традиції. Упродовж багатьох років довузівська підготовка виконувала роль механізму регуляції соціального складу майбутніх спеціалістів. Сьогодні ця система має функцію відбору абітурієнтів та допрофесійної підготовки фахівців.

Попередня професійна орієнтація серед школярів має, на наш погляд, здійснюватися за двома напрямами:

1. первинна профорієнтація;

2. поглиблена профорієнтація.

У першому випадку йдеться про професійне просвітництво, що містить профінформацію, профпропаганду і профагітацію.

Модернізація загальної освіти передбачає створення та імплементацію педагогічних систем, що перебувають у стані експериментальних пошуків та досліджень; вимагає нових підходів щодо створення нових навчальних планів, програм, форм і методів навчання й виховання, принципів організації педагогічного процесу, педагогічних умов. Цим обумовлюється другий пріоритетний напрямок роботи факультету довузівської підготовки. Йдеться про поглиблену профорієнтацію, або про якісний відбір абітурієнтів.

Довузівська підготовка шкільної молоді у Львівській державній фінансовій академії має давні традиції. За головну мету було поставлено професійну орієнтацію абітурієнтів, поглиблену підготовку з основних дисциплін, а в кінцевому підсумку – якісний відбір абітурієнтів для подальшого навчання в Академії.

Факультет довузівської підготовки своєю метою, структурою і функціями забезпечує неперервність освіти, позаяк є структурним підрозділом Академії. Це той підрозділ, де навчальний процес забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, які докладають всі зусилля для того, щоб підготувати молодь до навчання у нашому навчальному закладі з високими вимогами до рівня знань абітурієнтів.

Робота факультету довузівської підготовки обумовлена низкою завдань та спрямована на:

1. здійснення ранньої професійної орієнтації серед школярів, щоб виявити здібності й обдарованість кожного школяра і надати обґрунтовані рекомендації щодо їхнього вибору майбутньої професії;

2. проведення роботи з інтеграції вищого та середнього рівнів освіти як суттєвого фактора неперервної освіти;

3. забезпечення неперервного об’єктивного контролю якості знань слухачів, а також вироблення методичних рекомендацій для поліпшення навчально-виховного процесу.

Г.Капленко, декан післядипломної освіти
та довузівської підготовки