УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → кафедра теорії фінансів і кредиту

кафедра теорії фінансів і кредиту

Загальна інформація

Кафедра теорії фінансів і кредиту функціонує в складі фінансового факультету ЛДФА з 1 вересня 2009 року. Колектив кафедри очолює кандидат економічних наук, доцент, докторант Інституту регіональних досліджень НАНУ Жихор Олена Борисівна. На кафедрі проводиться підготовка фахівців за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста і магістра відповідно до галузі знань «Економіка та підприємництво» за денною і заочною формами навчання.

На кафедрі працюють викладачі з великим досвідом педагогічної роботи, що дає можливість на високому рівні й кваліфіковано проводити лекційні, практичні та семінарські заняття, контрольні заходи, а також забезпечувати своєчасне складання та якісне оформлення навчально-методичного забезпечення процесу підготовки студентів з дисциплін, які закріплені за кафедрою.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на фінансовому та обліково-економічному факультетах, що зумовлено широким спектром викладання фінансових дисциплін в академії.  

Кафедра проводить підготовку фахівців з таких навчальних дисциплін: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Фінанси підприємств», «Соціальне страхування», «Інвестування», «Інвестиційно-інноваційний менеджмент», «Місцеві фінанси», «Місцеві фінанси та фіскальне адміністрування», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Іпотечне кредитування», «Біржова діяльність», «Соціальне страхування».

На сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних вищих навчальних закладів, запроваджує нові принципи навчання відповідно до вимог Болонської конвенції. Колектив кафедри ефективно працює над вдосконаленням проведення традиційних форм навчального процесу (лекцій, семінарських та практичних занять) та впровадженням у навчальний процес новітніх форм навчального-виховного процесу (проблемних лекцій, рольових ігор тощо).  

Кафедра активно запроваджує наукову роботу із студентами, яка покликана сприяти залученню їх до активної наукової діяльності, участі в наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах. З цією метою на кафедрі функціонує студентський науковий гурток. На III курсі студенти під керівництвом викладачів кафедри виконують курсову роботу, яка спрямована на поглиблення теоретичних знань та дослідження практичних проблем функціонування фінансової системи. 

У планах кафедри є вдосконалення навчально-методичної та виховної роботи, активізація наукових досліджень та залучення широкого кола студентів до наукової роботи, видання навчальних посібників.  
Кафедра знаходиться в навчальному корпусі № 2, поверх 3, кімната 313 за адресою: вул. Медової Печери, 53а, м. Львів. Контактний телефон: 251-23-83 (додатковий 221). Елетронна  адреса ktfk@ldfa.edu.ua

Професорсько-викладацький склад
 

    Жихор Олена Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії фінансів і кредиту Львіської державної фінансової академії.
Народилася в м. Рига (Латвія).
З відзнакою у 1999 році закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій”. Захистила кандидатську дисертацію "Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства” за спеціальністю 08.06.01 – "Економіка, організація і управління підприємствами” у 2002 році у Харківському національному економічному університеті.

   Автор та співавтор монографій: «Управління інноваційними процесами в регіонах» (2006); «Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області» (2008); «Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України» (2008); «Трансформація територіально-галузевої структури Карпатського регіону» (2009); «Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації» (2009). 

   Наукові інтереси: ефективність інноваційної діяльності підприємств; оцінка ризиків, притаманних інноваційним проектам підприємств; інноваційна політика розвитку регіонів та механізми її реалізації.
2003–2004 рр. працювала на посаді доцента кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Ужгородського національного університету. 
2005–2007рр. працювала на посаді доцента кафедри фінансів Львівського університету банківської справи НБУ. У квітні 2007 року отримала атестат доцента.
2008-2009 рр. працювала доцентом кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.
З 1 вересня 2009 року працює на посаді професора кафедри теорії фінансів і кредиту.
  Викладала навчальні дисципліни – "Економіка та організація інноваційної діяльності” та "Правову статистика” в Ужгородському національному університеті, „Інноваційне інвестування” та „Міжнародні фінанси” Львівському університеті банківської справи НБУ.
Викладає навчальні дисципліни ‒ «Фінанси» та «Місцеві фінанси».

 


   
 

   Дуб Андрій Романович– кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.
Народився в м. Львові.
  З відзнакою у 2000 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит». Для набуття практичного досвіду працював у комерційних підприємствах. З 2002 по 2006 роки навчався в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка на кафедрі економічної теорії. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 
Автор і співавтор 12 статей у фахових виданнях.
Наукові інтереси: функціонування малих аграрних підприємств у ринковій економіці; соціальний захист населення.

   Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

   Протягом 2003-2007 років працював на посаді асистента кафедри податків, бюджету і казначейської справи Львівської державної фінансової академії. У 2007-2008 рр. працював на посаді старшого викладача вказаної кафедри, а у 2008-2009 році – на посаді доцента.
  З вересня 2009 року працює доцентом кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.
   Викладав дисципліни: "Оподаткування фінансово-кредитних організацій” – у Львівській державній фінансовій академії; "Макроекономіку”, "Маркетинг послуг” – у Львівському національному університеті ім. І. Франка (за сумісництвом); "Фінанси” – у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за сумісництвом).
Викладає дисципліни – «Соціальне страхування», «Фінанси».
   Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.


   
 

   Перетятко Любов Антонівна– старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.
  З вересня 2009 року працює заступником завідувача кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.
   У 1996 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».
Автор і співавтор 10 статей в наукових журналах і збірниках. 
Наукові інтереси: оцінка інвестиційної привабливості підприємств; особливості розвитку лізингу в розвинутих країнах світу та в Україні; лізинг як фінансовий інструмент інвестування в оновлення основних фондів підприємств.
З 1999 року працювала на посадах економіста, асистента, старшого викладача кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії.

  Викладає навчальні дисципліни: фінанси, гроші і кредит, фінансовий ринок. 


   
 

   Буряк Наталія Богданівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.
Виконує обов’язки керівника наукового гуртка кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.
   Народилася в с. Підкамінь Львівської області.
 З відзнакою у 2003 році закінчила Львівський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання розвитку фондового ринку в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» у 2007 році в Інституті регіональних досліджень НАН України.
  Автор і співавтор 25 статей в наукових журналах і збірниках, співавтор навчальних посібників.

  Наукові інтереси: розвиток та ефективність становлення фінансової системи та фінансового ринку України, регулювання розвитку фінансового та фондового ринку України.

  З 2003 року працювала на посаді асистента кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії, у 2005 році переведена на посаду старшого викладача, у 2007 році переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. 
 У 2009 році переведена на посаду доцента кафедри теорії фінансів і кредиту. 
Викладає дисципліну «Фінансовий ринок».

 
 
 
 

 


    МІКОЛЯШ Франко Теофільович – кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії фінансів та кредиту Львівської державної фінансової академії.
   Народився в с. Комарівка Бродівського району Львівської області.
  З відзнакою у 1974 році закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». Три роки працював головним економістом колгоспу в с. Заставне на Золочівщині. В 1981 році закінчив очну аспірантуру при кафедрі «Управління і наукової організації праці» Львівського сільськогосподарського інституту і захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління якістю праці» за спеціальністю 08.00.22 – «Економіка, планування і організація управління сільським господарством». Після цього безперервно працював спочатку асистентом, а пізніше доцентом кафедри менеджменту Львівського державного сільськогосподарського інституту (в даний час національного аграрного університету). Читав курси «Управління сільськогосподарським виробництвом», «Наукова організація, нормування і оплата праці», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті».
  В 1990 році був обраний головою Дублянської міської ради Жовківського району. Протягом одного року поєднував цю посаду з науково-педагогічною роботою в інституті. З 1994 по 1998 рік був помічником-консультантом народного депутата України П. Швидкого. Очолював науковий творчий колектив з розробки для Верховної Ради України «Програми поглиблення економічної реформи в АПК України».
У 2003-2005 рр. працював заступником декана економічного факультету Львівського державного аграрного університету. 
З 2004 по 2009 рр. працював по сумісництву доцентом кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії. Викладав курси «Інвестування», «Інвестиційний та інноваційний менеджмент».
  Автор і співавтор 87 наукових праць та 38 науково-методичних розробок.
  Наукові інтереси: вдосконалення управління виробництвом, вдосконалення соціально-трудових відносин; вдосконалення фінансового механізму, ефективність інвестиційної діяльності та ефективність запровадження нових форм господарювання в АПК.
   З 2005 року депутат, член президії Жовківської районної ради, голова постійної депутатської комісії «Соціально-економічного розвитку та інвестування». Співавтор розробленої «Стратегії розвитку Жовківського району до 2020 року». 
   
 

  ЛЕГКА Валентина Михайлівна– старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії, керівник навчально-методичного відділу. Народилась в Україні, у м. Львові.    Закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка у 1976 р.       Має стаж практичної роботи у Всесоюзному державному проектно-технологічному інституті при ЦСУ СРСР з питань обробки економічної інформації. З 1979 року обіймала керівні посади з навчально-методичної роботи в даному навчальному закладі. Постійно працює над собою, неодноразово підвищувала кваліфікацію в провідних навчальних закладах, в органах фінансово-кредитної системи, оволоділа методикою викладання фінансових дисциплін, завжди творчо використовує передовий педагогічний досвід, досвід своїх колег.   Як науково-педагогічний працівник кафедри працює творчо і наполегливо над вдосконаленням фахового рівня. Добре володіє формами і методами педагогічної діяльності.         Проводить відкриті лекційні і семінарські заняття, своїм досвідом ділиться з молодими колегами, є наставником молодих викладачів. Започаткувала елементи кредитно-модульної системи організації навчального процесу при викладанні навчальної дисципліни „Фінанси”, розробила відповідне методичне забезпечення: навчальні і робочі програми, навчально-методичні матеріали з вивчення курсу, методичні вказівки до семінарських занять, до проведення лекцій, щодо практики конструювання тестів тощо, використовує інтерактивні методи навчання, уміло організує самостійну та індивідуальну роботу студентів.   Бере участь у розробці навчальних планів, програм навчальних дисциплін, завдань для комплексного контролю знань студентів, методичних рекомендацій, положень щодо організації навчального процесу, державної атестації випускників, оцінювання знань студентів в кредитно-модульній системі за планом Методичної Ради вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України.     

  З 2003 року проводить наукові дослідження з фінансових питань, є співавтором навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів з економічних дисциплін.  На даний час активно працює над дисертаційним дослідженням. Активно займається науковою роботою із студентами, під її керівництвом студенти беруть участь у започаткованій з 1996 року міжвузівській конференції "Перспективні напрямки реформування фінансової системи України”.

 
 
    

  Лукаш Софія Валеріївна – асистент кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії.    Народилася в м. Рудки (Україна). З відзнакою у 2005 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю  «Облік і аудит», отримала диплом магістра з обліку і аудиту. У 2008 році закінчила навчання в аспірантурі Львівської державної фінансової академії. Подала дисертацією на тему: «Фінансово-економічні взаємовідносини підприємств молокопродуктового підкомплеску АПК» до захисту. Автор і співавтор 12 наукових статей.   З вересня 2006 року працювала асистентом кафедри податків, бюджету і казначейської справи Львівської державної фінансової академії. Викладала  навчальну дисципліну «Бюджетний менеджмент». Викладає навчальні дисципліни – «Гроші і кредит», «Місцеві фінанси та фіскальне адміністрування» та «Центральний банк і грошово-кредитна політика».  

  
       

  Петик Любов Орестівна – старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту. Після закінчення Львівського державного університету ім. Івана Франка працювала у Львівському Інституті Центроспілки.  З 1995 року до 2000 року працювала заступником директора Львівської філії Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів». У 2001 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси». У    Львівській державній фінансовій академії працює з 2002 р. На кафедрі фінансів викладала навчальні дисципліни «Банківські операції», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Корпоративні фінанси», «Бюджетна система» та «Фінансовий менеджмент». З 2009 р. викладає на кафедрі теорії фінансів і кредиту начальні дисципліни «Гроші та кредит», «Іпотечне кредитування» та «Біржову діяльність». Має публікації у наукових журналах, бере участь у науково-практичних конференціях. Сфера наукових інтересів: інтеграційні процеси у фінансово – кредитній сфері; банківські кризи та стратегії банків щодо їх подолання.    
        
 

  Попович Дарія Володимирівна – старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту. Народилася у м. Львові.  З відзнакою у 1998 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит». Почала викладати дисципліну «Економіка» у спеціалізованих економічних класах Львівської СШ № 63. Працювала у сфері підприємництва.   

  У Львівській державній фінансовій академії працює з 2003 р. На кафедрі фінансів ЛДФА викладала навчальні дисципліни «Страхування» та «Корпоративні фінанси».  З 2009 р. є викладаю на кафедрі теорії фінансів і кредиту предмети «Фінанси» та «Фінанси підприємств». У 2008 році закінчила аспірантуру ЛДФА за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». Є автором наукових публікацій, приймає участь у науково-практичних конференціях. Сфера наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку страхового ринку; захист корпоративних прав держави.


 

   


  Федорова Світлана Вікторівна– старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту. Після закінчення Львівського політехнічного інституту викладала геодезію та фотограмметрію у топографічному технікумі, займалася науково-технічним перекладом та інформаційним забезпеченням науково-практичної діяльності на підприємстві, працювала у сфері приватного підприємництва.   До роботи у галузі освіти повернулася, здобувши другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

У Львівській державній фінансовій академії працює з 2001 р. На кафедрі фінансів викладала навчальні дисципліни «Гроші та кредит», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Страхові послуги» та «Страхування».  З 2009 р. викладає на кафедрі теорії фінансів і кредиту навчальну дисципліну «Гроші та кредит».   З 2005 р. працює молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектору ЛДФА. Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Львівської державної фінансової академії». Має 7 друкованих наукових праць, автор двох навчальних посібників. Бере участь у науково-практичних конференціях.   Сфера наукових інтересів: страховий захист населення; перспективи розвитку страхового ринку.