УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → кафедра податків

Кафедра державних фінансів

Основні пріоритети роботи та перспективи розвитку


  Кафедра державних фінансів створена у 2009 році на базі кафедри податків, бюджету і казначейської справи, що функціонує в складі фінансового факультету Львівської Державної Фінансової Академії з 2003 року. Створення кафедри державних фінансів було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі державних фінансів, податкової та казначейської справи, чому сприяв кадровий та інфраструктурний потенціал ЛДФА.
  Головними пріоритетами роботи кафедри державних фінансів є теоретико-методологічні проблеми фінансово-бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку . 
Діяльність кафедри спрямована на реалізацію наступних пріоритетних завдань:
• забезпечення викладання дисциплін кафедри за кредитно-модульною системою організації навчального процесу відповідно до вимог Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи (ECTS);
• реалізація комплексу дослідницьких проектів в межах науково-дослідних програм академії;
• впровадження сучасних методик і технологій навчального процесу;
• сприяння науково-дослідної роботи студентів;
• розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.
  В складі кафедри працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких за кваліфікацією п’ять докторів наук – професори (у томі числі 3 за сумісництвом) та вісім кандидатів наук – доцентів (у тому числі 1 за сумісництвом). Колектив кафедри очолює Петро Юрійович Буряк – ректор ЛДФА, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений економіст України.
На кафедрі ведеться активна робота по залученню до професорсько-викладацького складу кафедри видатних вчених, провідних фахівців в галузі державних фінансів, податкової та казначейської справи, спеціалістів з досвідом науково-методичної роботи в галузі проблемного навчання та здібних випускників факультету. 
Важливим фактором розвитку діяльності кафедри є співробітництво із Західним науковим центром НАН і МОН України, спорідненими вищими навчальними закладами, органами місцевого самоврядування та підприємницькими структурами. 
   Основою майбутнього розвитку кафедри є молоді викладачі, що паралельно навчаються в аспірантурі та працюють над дисертаційними роботами. В аспірантурі кафедри за спеціальністю „Фінанси, грошовий обіг і кредит" навчається одинадцять аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
Викладачі кафедри періодично проходять науково-педагогічне стажування у провідних вищих навчальних закладах та державних фінансових структурах.
   На кафедрі ведеться підготовка фахівців зі спеціальності „Фінанси" за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста і магістра відповідно до напряму освіти „Економіка і підприємництво" за денною і заочною формами навчання.
Кафедра проводить підготовку фахівців за такими дисциплінами: „Податкова система", „Бюджетна система", „Місцеві бюджети", „Бюджетний менеджмент", „Податковий менеджмент", „Казначейська справа", „Податковий контроль", „Митна справа". Крім того на спеціалізації „Оподаткування" і "Казначейська справа" ведеться підготовка фахівців за дисциплінами: „Оподаткування фінансово-кредитних організацій", „Податкова система зарубіжних країн", „Оподаткування в міжнародному бізнесі", „Стягнення податкової заборгованості", „Казначейська система виконання бюджету", „Облік і звітність в системі казначейства", „Контроль в системі казначейства", „Казначейська справа в зарубіжних країнах" тощо. 
Кафедра державних фінансів формує світогляд фахівця у галузі фінансів, адаптований до сучасних умов господарювання. Випускники кафедри можуть працювати в бюджетних установах, податкових і фінансових органах, органах державного управління, системі Державного казначейства, страхових організаціях, банківських установах, в структурах Пенсійного фонду і фонду Соцстраху, в інвестиційних фондах і лізингових компаніях та підприємствах всіх галузей економіки.
   Основними напрямами роботи кафедри державних фінансів є: навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота. 
Навчально-методична робота кафедри спрямована на створення умов для підвищення якості навчального процесу, його інтенсифікації та наукової організації педагогічної праці. З цією метою на кафедрі здійснюється підготовка та удосконалення індивідуальних планів та робочих програм, структурно-логічних схем, методичних розробок і вказівок до проведення навчальних занять. Викладачами кафедри розроблене методичне забезпечення усіх навчальних дисциплін (конспекти лекцій, тестові програми, методичні рекомендації для виконання контрольних робіт та ін.). Викладачі кафедри постійно співпрацюють з провідними фахівцями сфери державних фінансів, що дозволяє максимально наблизити зміст практичних занять до реальної практики державних служб.
   Науково-дослідна робота кафедри державних фінансів проводиться за профілем кафедри і охоплює проблематику державних фінансів, податкової та казначейської справи. До наукової роботи кафедри залучаються студенти. Під керівництвом досвідчених наукових співробітників кафедри вони мають можливість приймати участь у наукових дослідженнях, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, олімпіадах і конкурсах наукових робіт. 
   Значна увага приділяється організації проведення практики та самостійної роботи студентів. Кафедра здійснює навчально-методичне керівництво виконанням програм практик. Фінансисти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри та провідні практичні фахівці державних фінансових структур. 
Для формування студента як творчої особистості на кафедрі проводиться організаційно-виховна робота. Враховуючи важливість підвищення культурного та духовного рівня молоді, особливої актуальності набуває подальше зміцнення зв'язків кафедри з працівниками культури з метою поширення серед студентів національних та світових надбань в галузі мистецтва, літератури тощо. 
У зв’язку із формуванням єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти та створення умов для мобільності студентів, викладачів, науковців для кафедри стало актуальним формування науково-методичного і технологічного супроводу переходу ВНЗ на європейський стандарт, упровадження нових підходів і технологій навчально-виховного процесу.
   Викладачі кафедри беруть активну участь в конференціях, семінарах, які сприяють обміну досвідом щодо викладання навчальних дисциплін в умовах навчання за КМСОНП. Питання реалізації вимог Болонської декларації та методичні доповіді викладачів щодо впровадження нових форм, методів і технологій навчання обговорюються на засіданнях кафедри.
   В планах кафедри державних фінансів – розширення наукової та матеріально-технічної бази для забезпечення подальшого зростання ефективності функціонування за всіма напрямками її діяльності, покращення якісного професорсько-викладацького складу кафедри, залучення до проведення навчальних занять фахівців-практиків з державних фінансів, керівників фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів, розвиток наукових та ділових контактів із зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами економічного профілю.