УкраїнськаEnglish

Навчально-методичний відділ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

У зв'язку з розширенням напрямів освітньої діяльності навчального закладу у 2000 році був створений навчально-методичний відділ, основні завдання якого полягають у координації роботи структурних підрозділів з планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог

Напрями діяльності НМВ

навчально-методичне управління

організація навчального процесуна денній та заочній формі навчання

контроль якості підготовки фахівців

 
Методичне забезпечення 
навчального процесу

 
 

  Найголовнішими завданнями навчально-методичного відділу на сучасному етапі розвитку вищої освіти є інтеграція системи освіти в академії з європейською, гармонізація змісту освіти та вдосконалення її методології відповідно до суспільних та технологічних перетворень, які відбуваються в освітянському просторі України. Навчально-методичний відділ виступив активним організатором запровадження модульно-рейтингової системи організації навчального процесу, яка широко впроваджується в академії з 2006 року.
  Входження в єдиний європейський освітній простір визначає нинішній етап діяльності відділу, який характеризується інтенсивною підготовкою навчально-методичних матеріалів, переосмисленням принципів організації освітньої діяльності академії в світлі Болонського процесу, розробкою організаційних заходів щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Здійснюються кроки щодо забезпечення прискореного, випереджального інноваційного розвитку освіти, а також створюються умови для самоствердження та самореалізації студентів.

Очолює цей організаційно-управлінський структурний підрозділ академії

Л е г к а
Валентина Михайлівна
 
  У навчально-методичному відділі працюють фахівці, більшість з яких мають великий педагогічний та методичний досвід.
  Допомогу в організаційно-методичному забезпеченні навчального процесу надають:
методист Пастушенко О.І.
методисти Романець Л.О.,
Кащук Г.І.
інспектор Демко М.Я.

 

  ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛДФА  

Мета діяльності  Львівської державної фінансової академії – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми „Освіти України ХХІ століття”, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, інтеграція у європейський освітній і науковий простір, зміцнення та нарощування взаємозв‘язків з іншими вищими навчальними закладами, органами фінансової системи України; всебічний розвиток наукової діяльності, зокрема наукової школи, зміцнення і розширення зв'язків з науковцями України та зарубіжжя; виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Відповідно до поставленої мети передбачається реалізація таких програмних завдань:

· Реалізація державної політики у галузі вищої освіти, збалансованої структури та обсягів підготовки за заявленим напрямом з урахуванням інтересів держави і територіальних громад.
· У навчально-виховному процесі встановлення принципів доступності; конкурсності та незалежності здобуття вищої освіти; інтеграції у світову систему вищої освіти; збереження і розвитку досягнень та традицій української вищої школи; наступності процесу здобуття вищої освіти; науковості; природовідповідності; гуманізації; демократизації; індивідуалізації; самостійності; активності; єдності освіти й виховання та ін.
· Завершення поетапного переходу на новий зміст навчання, визначений новими галузевими освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, впровадження нових стандартів освіти, навчальних планів та програм, підвищення якості навчального процесу.

 

· Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації викладацьким складом, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання дисциплін; використання у навчальному процесі новітніх освітніх технологій, інноваційних та інформаційних технологій.
· Забезпечення неперервності та послідовності професійної і практичної підготовки; розширення баз проходження практики студентами, враховуючи особливості підготовки фахівців за спеціалізаціями. Одержання студентами достатнього обсягу практичних навичок і умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів, що дозволить їм вирішувати не тільки фахові завдання, а й швидко і правильно приймати управлінські рішення. Забезпечення максимальної адаптації професійної підготовки до умов майбутньої роботи, підготовка фахівця конкурентноспроможного на ринку праці.

 

 

· Розробка та поновлення науково-методичного забезпечення навчального процесу, приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти, написання підручників, навчальних посібників, збірників практичних завдань тощо.
· Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників; вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду; формування та систематичне поповнення з метою ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів; координація змісту методичної роботи кафедр зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ регіону.
· Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, відвідування занять та позаурочних заходів, самоосвіта тощо.
· Активна наукова діяльність викладачів та студентів, активізація наукових досліджень та творчих пошуків, як основи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і майбутніх фахівців; сприяння інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності; забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності; розвиток форми наукової співпраці з установами та організаціями для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.
· Розвиток міжнародного співробітництва в освітянській та науковій сферах, що сприяє поширенню інтеграції української системи вищої освіти у європейську; обмін науковими й методичними доробками; активна участь у міжнародних конференціях.
· Впровадження основних положень Концепції національного виховання, реалізація його напрямів через систему запровадженої виховної роботи; підвищення ролі кафедр у виховному процесі, безперервність і наступність виховної роботи в академічних групах, у гуртожитку. Національна спрямованість виховного процесу, тісний зв'язок з ідеалами, традиціями й іншими надбаннями української й світової духовної культури.
· Запровадження модульно-рейтингової системи освіти, удосконалення форм та методів діагностики знань студентів, контролю за навчальним і виховним процесами.
· Реалізація механізму державних гарантій працевлаштування випускників, надання першого робочого місця, підтримка дієвих зворотних зв'язків з випускниками.


 

 

 

 

 

 

 

Пріоритети навчально-методичної, наукової та виховної діяльності на період до 2020 року в контексті вимог та завдань Міністерства фінансів України

· Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу (кафедра державних фінансів)
· Професійна спрямованість підготовки фахівців з фінансів і кредиту в розрізі спеціалізацій „Фінанси суб'єктів підприємництва”, „Кредит і банківська справа”, „Страхова справа” (кафедра фінансів суб'єктів господарювання)
· Організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки фахівців за професійним спрямуванням „Міжнародна економіка” (кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів)
· Професійна спрямованість підготовки фахівців (кафедра обліку і аудиту)
· Удосконалення методики викладання дисциплін циклу професійної підготовки напряму підготовки „Економічна кібернетика” з урахуванням сучасних вимог науки та практики (кафедра економічної кібернетики)
· Вивчення та висвітлення методологічних проблем збалансованості фінансової системи територій (кафедра економіки та менеджменту)
· Реалізація основних засад гуманітарної освіти (кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін)
· Інформування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (кафедра економічної теорії)
· Взаємодія математичних дисциплін і дисциплін економічного профілю та шляхи її вдосконалення (кафедра математичних методів в економіці)
· Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів, які навчаються за економічними спеціальностями (кафедра іноземних мов)
· Вдосконалення методів організації фізичного виховання, лікарського контролю і самоконтролю під час занять з фізичного виховання (кафедра фіз. виховання)

Найголовнішими завданнями розвитку вищої освіти є інтеграція системи освіти з європейською, гармонізація її змісту та вдосконалення методології відповідно до суспільних та технологічних перетворень, які відбуваються в освітянському просторі України

· Запровадження модульно-рейтингової системи організації навчального процесу, яка широко впроваджується в академії з 2006 року.
· Входження в єдиний європейський освітній простір визначає нинішній етап діяльності, який характеризується інтенсивною підготовкою навчально-методичних матеріалів, переосмисленням принципів організації освітньої діяльності академії в світлі Болонського процесу, розробкою організаційних заходів щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
· Прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також створення умови для самоствердження та самореалізації студентів.
· В системі освіти академії запроваджена технологія застосування Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) на всіх курсах денної та заочної форм навчання.
· Розроблений та затверджений план впровадження в систему вищої освіти в академії матеріалів Болонського процесу, визначені терміни та відповідальні.