УкраїнськаEnglish

Навчально-методична робота обліково-економічного факультету

      Метою діяльності структурних підрозділів обліково-економічного факультету є вишкіл висококваліфікованих фахівців з напрямів підготовки і спеціальностей "Облік і аудит” та "Економічна кібернетика”.
Основні завдання професорсько-викладацького колективу факультету:
· дотримання принципів запровадженої кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що аналогічна системі EСTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM), яка передбачена Болонською декларацією;
· оцінювання знань, умінь та навичок студентів відповідно до шкали EСTS;
· використання набору модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення, використання комп'ютерно-комунікаційних засобів, електронних технологій;
· розроблення електронних презентацій дисциплін;
· залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих фахівців-практиків із фінансових та банківських структур, організацій та підприємств;
· тісна співпраця із фінансовими установами міста та області;
· запровадження інтерактивних форм і методів навчання.

 
  Викладання навчальних дисциплін забезпечено навчальними і робочими програмами. Викладачі факультету оновлюють методичні розробки, видають посібники і підручники. Факультет сповна забезпечений навчально-методичною літературою.

 
  У розпорядженні студентів є спеціалізовані аудиторії, в яких проводять лекційні та практичні заняття з використанням мультимедійної техніки. Комп'ютерні класи забезпечені новітніми комп'ютерами.
  До навчального процесу активно залучають досвідчених фахівців з великим практичним досвідом діяльності у фінансово-банківській системі. Багато викладачів свого часу працювали на відповідальних посадах у фінансовому управлінні ЛОДА, ДПА у Львівській області, КРУ у Львівській області, управлінні Державного казначейства.
 
  На факультеті традиційно відбуваються круглі столи, на які запрошують представників редакції газет, фінансових установ, ДПА, Держказначейства, КРУ, обласного управління освіти і науки,тощо.

  Випускники спеціальностей "Облік і аудит” та "Економічна кібернетика” завжди є конкурентоспроможними на ринках праці міста, області, західного регіону і України загалом. Вони є успішними підприємцями, бізнесменами, банкірами, державними службовцями, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, державному казначействі та інших структурах. Крім цього, наші випускники поповнюють лави молодих учених, педагогів, про що свідчить факт вступу випускників-магістрів до аспірантури як нашої академії, так і інших навчальних закладів.