УкраїнськаEnglish

положення про апеляційну комісію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

«Затверджую»

Ректор Львівської

державної фінансової академії

_________________П. Буряк

«30» січня 2008 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

ЛЬВІВ – 2008

Дане Положення розроблено на основі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом МОН України 28.01.2008р. №45, розглянуто та схвалено на засіданні вченої Ради ЛДФА (протокол № 8 від 31.01. 2008 р.)

Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія Львівської державної фінансової академії Міністерства фінансів України (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляцій абітурієнтів. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

1.2. Апеляційна комісія академії працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про Приймальну комісію Львівської державної фінансової академії та затверджених Правил прийому до ЛДФА.

1.3. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань

1.4. Положення про апеляційну комісію Академії передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії.

1.5. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

2. Склад апеляційної комісії

2.1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів створюється апеляційна комісія Львівської державної фінансової академії.

2.2. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора Академії.

2.3. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому в Львівську державну фінансову академію в поточному році.

Склад апеляційної комісії формується із числа провідних науково-педагогічних кадрів Академії, кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії Академії, за рекомендаціями Управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

До складу апеляційної комісії Академії входять:

• Голова;

• заступник Голови;

• секретар комісії;

• члени комісії.

2.4. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів Академії. Голова апеляційної комісії Академії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.5. Секретарем апеляційної комісії призначається відповідальний секретар приймальної комісії Академії.

2.6. Відповідальний секретар Академії:

  • подає на затвердження ректору Академії розклад засідань апеляційної комісії;
  • приймає апеляційні заяви від абітурієнтів, які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою;
  • здійснює безпосередню організацію роботи апеляційної комісії;
  • подає в приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.7. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

3. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови приймальної комісії Академії про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні (далі – апеляцію).

3.2. Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

3.3. Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до Приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування.

3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

3.5. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі абітурієнта викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

4 Порядок розгляду апеляцій

4.1 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Академії у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.

4.2. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

4.3. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

4.4. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії Академії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії Академії (для ведення протоколу апеляційної комісії).

4.5. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони ознайомлюються зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

4.6. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

4.7. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування.

4.8. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.9. Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

4.10. Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше 1 академічної години.

4.11. Порядок та розгляд апеляції доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

4.12. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії Академії.